DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
. Danmark

Projekter: Projektdatabasen: Velg "enkel søgning", skriv "demente" i emne-feltet, du får en oversigt over mange pågående projekter

 

Remisen; Oprettelsen af Reminiscens Centeret i Ringkøbings Amt

Organisering af demensindsatsen i Ikast Kommune

DAISY; Danish Alzheier Intervention Study

ODA; Organisering af dagtilbuds- og aflastningsindsatsen for demente og deres pårørende

Demensportalen

Servicestyrelsen:

Metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser overfor demensramte patienter

4 rapporter ( 2004:2, 2004:3, 2004:4, 2004:5), findes herOprettelsen af Reminiscens Centret i Ringkøbing Amt

Styrelsen for Social Service bidrager med finansielle midler til oprettelsen af Reminiscenscentret (Remisen) i Brande i Ringkøbing Amt. Projektleder Anders Møller Jensen er ansvarlig for den konkrete gennemførelse af projektet. Idéen bag oprettelsen af Remisen er at styrke kendskabet til reminiscens som en social arbejdsmetode til omsorg og behandling af mennesker med demens. Derudover er intentionen at opbygge et netværk af frivillige grupper af ældre, som kan arbejde med reminiscens og således bidrage til at forbedre livskvaliteten hos demente.

Oprettelsen af Remisen i Brande skal ses som del af et landsdækkende netværk af reminiscensarbejde. Remisen skal fungere som et videnscenter, der kan servicere personalet i social- og sundhedssektoren, kulturinstitutionerne og ældregrupperne i Ringkøbing Amt.

Dansk Center for Reminiscens (DCR), der siden dets etablering i 1997 har arbejdet med livshistorier og reminiscensaktiviteter, har indgået en samarbejdsaftale med Remisen omkring projektgennemførelsen. Der vil således blive tilbudt kursusvirksomhed, foredrag og temadage til institutioner inden for social- og sundhedssektoren, der arbejder med demente og deres pårørende.

Sideløbende med projektet foretager CAST (Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering) på Syddansk Universitet i Odense, indsamling af data til en effektevaluering. Ud fra disse foretages en sundhedsøkonomisk vurdering af projektet på basis af såvel kvalitative som kvantitative data.

til toppen av siden


Organisering af demensindsatsen i Ikast Kommune
Styrelsen for Social Service støtter det treårige projekt: ”Glem ikke” i Ikast Kommune. Projektet sigter mod at give demente og deres pårørende bedre muligheder for at få en god hverdag. Baggrunden er en erkendelse af, at flere af de problemer, personer med demens oplever, er så komplekse, at det kræver en specifik viden og en organiseret indsat fra fagpersonalets side, for at der kan ydes en optimal hjælp. En løsning er derfor at tilrettelægge skræddersyede læringsforløb til plejepersonalet.

Målsætningen med at øge de faglige såvel som personlige kompetencer hos personer, der arbejder med demente, forsøges opnået gennem en indsat på følgende 3 områder:

1) Oprettelse af et samlingssted: Formålet med denne del af projektet er at indsamle og formidle viden på demensområdet samt at tilbyde daghjemsaktiviteter, undervisning, støtte og rådgivning til borgere med demens og deres pårørende.

2) Udvikling af læringsforløb i kommunens fem lokalområder: Denne del sigter mod at etablere et samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Ringkøbing Amt omkring udvikling og gennemførelse af skræddersyede, praksisnære læringsforløb for personale, der arbejder med demente mennesker og deres pårørende.

3) Målrettet styrkelse af den tidlige indsats ved opsporing af demens: I dette indsatsområde fokuseres på den praktiserende læges mulighed for at udrede borgere med mistanke for demens. Endvidere er intentionen at forbedre muligheden for at medarbejdere, der foretager hjemmebesøg fra hjemmeplejen, vil være i stand til at identificere de første symptomer på demens og efterfølgende motivere borgeren til udredning.

Projektet ledes af demenskoordinator Lena Baungård. H:S Hukommelsesklinikken yder konsulentbistand i projektets første år og gennemfører en evaluering ved projektets afslutning.

til toppen av sidenDanish Alzheimer Intervention Study (DAISY)

Styrelsen for Social Service, Socialministeriets departement, H:S Hukommelsesklinikken samt Alzheimerforeningen har sammen tilrettelagt et nationalt forsknings- og udviklingsprogram med titlen: Dansk Alzheimer Interventions undersøgelse (Danish Alzheimer Intervention Study, DAISY).

Projektet ledes af H:S Hukommelsesklinikken med professor Gunhild Waldemar som projektleder. Det overordnede formål er at forbedre støtten til mennesker med diagnosticeret demenssygdom og deres pårørende i en meget tidlig fase. Der tages udgangspunkt i den øgede opmærksomhed omkring vigtigheden af en tidlig diagnostisk udredning og behovet for at knytte tilbud om undervisning, træning og rådgivning; støtte til de medicinske tilbud og diagnostik samt behandling sammen.
Udenlandske undersøgelser har dokumenteret, at interventionsprogrammer med tilbud om undervisning og støtte til de pårørende forbedrer patienternes funktionsniveau, udsætter tiden til plejehjemsindstilling og reducerer stress og belastningsreaktioner hos de pårørende. Men der mangler viden om træning af patienter i den tidlige fase og især om, hvad sociale kontakter betyder for dementes aktiviteter og funktionsniveau.

Projektet er bygget op i fire moduler: analyser, intervention, sundhedsøkonomiske beregninger samt etik og jura. Den samlede projektperiode er 5 år. Projektet medfører iværksættelse og afprøvning af konkrete vidensbaserede programmer til støtte og rådgivning for nydiagnosticerede patienter med demens og deres pårørende i fem amter: Ringkøbing, Ribe, Roskilde, Vestsjællands og Københavns Amt. I alt deltager 500 demente og deres pårørende i undersøgelsen. Projektets resultater kan anvendes af kommunale myndigheder til iværksættelse og etablering af støtte og tilbud til demente og deres pårørende i en tidlig fase.

Oplysninger og informationer om projektet kan fås på projektets hjemmeside (er under udarbejdelse).

til toppen av siden

 


Organisering af dagtilbuds- og aflastningsindsatsen for demente og deres pårørende

- samarbejde mellem kommunerne og de frivillige organisationer
En sammenhængende og koordineret aflastnings- og dagtilbudsindsats i den tidlige fase af en demenssygdom er af væsentlig betydning for både den demente og de pårørende. Derudover er det vigtigt for, at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt i kommunerne og i samfundet som helhed.

Differentierede og velfungerende aflastnings- og dagtilbud kan medvirke til at skabe tryghed og bedre livskvalitet for personer med demens og deres pårørende. De kan dermed bidrage til at udskyde behovet for plejeboligtilbud eller tilsvarende intensiv pleje i eget hjem. Derudover forebygges nedslidning af de pårørende, der bidrager til plejen.

Styrelsen for Social Service har igangsat ODA-projektet (Organisering af dagtilbuds- og aflastningsindsatsen), der har til formål at forbedre dagtilbuds- og aflastningsindsatsen for de demente og deres pårørende. Dette skal først og fremmest ske ved et bedre samarbejde mellem kommunerne og de frivillige organisationer.

I samarbejde med ti kommuner udvikles en model for organisering af samarbejdet mellem de frivillige og kommunerne, som kan bruges i alle landets kommuner. Modellen skal sikre:
   • At de kommunale og frivillige aktører på demensområdet samarbejder om og koordinerer indsatsen.
   • At samspillet mellem de forskellige tilbud til de demente og deres pårørende forbedres, herunder især inddragelsen af frivillige i arbejdet.

Modellen vil kunne bruges i alle landets kommuner – uafhængigt af størrelse, organisering og serviceniveau på demensområdet. Udviklingen af modellen sker i et samarbejde mellem fire kommuner fra Viborg Amt (Karup, Møldrup, Viborg og Tjele) og seks kommuner fra Storstrøms Amt (Nakskov, Næstved, Holmegård, Møn, Nykøbing Falster og Sydfalster). Konsulenter fra konsulentvirksomheden connector a/s har ansvaret for fremdriften og kvaliteten. Projektet varer i tre år.
Interesserede kan følge med i projektet via hjemmesiden www.oda-projektet.dk, hvor det også er muligt at abonnere på et nyhedsbrev om projektet.

Demensportalen

Demensportalen er hjemmeside for Videnscenter for Demens i Nordjyllands Amt. Demensportalen er et nyt initiativ, som fortsat er under udvikling. Brugere af portalen er velkomne til at give deres mening om portalen og komme med idéer til nyt indhold på portalen, så Demensportalen tilpasses brugernes behov og ønsker.


til toppen av siden