DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Demens

Sammanfatning av SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering)

rapport om:

Demenssjukdomar

En systematisk litteraturöversikt

Norsk utgave av SBU-rapporten:

Demenssykdommer (PDF)

En systematisk litteraturoversikt

SBU/ Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens/ Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Forlaget Aldring og helse 2006

Servicestyrelsen:

Metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser overfor demensramte patienter

4 rapporter ( 2004:2, 2004:3, 2004:4, 2004:5), findes her

Kriterier for demens ifølge ICD-10

I   1. Svekket hukommelse, især for nyere data

    2. Svikt av andre kognitive funksjoner

        (dømmekraft, planlegging, tenkning, abstraksjon)

    Mild:       Virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet

    Moderat: Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre

    Alvorlig:   Kontinuerlig tilsyn og pleie er nødvendig

II  Klar bevissthet

 

III Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial atferd;

     minst ett av følgende:

     1. Emosjonell labilitet

     2. Irritabilitet

     3.Apati

     4. Unyansert sosial atferd

 

  ICD-10 Norsk utgave

  Se systematisk del, kapittel V

  ICD-10 Engelsk utgave

  DSM IV Engelsk utgave

 


Danmark       Island    Norge    Sverige   Åland


 

Norge

 

Lærebok:

Knut Engedal, Per Kristian Haugen m.fl.

Demens - Fakta og utfordringer

Nasjonalt kompetansesneter for aldersdemens 2004

 

Definisjon

"Demens er definert internasjonalt og nedfelt i det meget brukte amerikanske klassifikasjonssystemet, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). I øyeblikket er den fjerde revisjonen (DSM IV) gyldig. I Norge brukes imidlertid Internatianal Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD, Versjonen ICD-10 er den gyldige pt.

I begge disse klassifikasjonssystemene er demens definert som et syndrom som skyldes sykdommer etter skader som primært påvirker hjernen, som vanligvis er av kronisk eller progressiv karakter, kjennetegnet ved svikt i en rekke høyere kortikale funksjoner som hukommelse, orientering, evne til å oppfatte og tenke, innlæring, språk, regning og dømmekraft.

Den kognitive svikten er ledsaget av svikt i emosjonell kontroll, sosial atferd, endret personlighet eller motivasjon. Det forlanges at den kognitive svikten, spesielt redusert hukommelse har ført til tap av evne til å utføre dagliglivets aktiviteter, eller influerer på sosialt liv."

Engedal & Haugen : Demens; Fakta og utfordringer, 2004, s. 18

 

Hva er demens

Ny utgave 2005 PDF

Anne Brækhus,Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake

En kortfattet informasjon om de vanligste demenssykdommene og om praktiske følger de får for den syke selv og for pårørende. Heftet tar opp symptomer på demens og tilstander som kan ligne på demens, atferdsendringer, medisiner og betydning av legeundersøkelse. Det gis eksempler på praktiske løsninger som kan gjøre tilværelsen noe enklere for pasient og pårørende.

Utgitt 2005– 23 sider
ISBN 82-8061-047-2

Kan bestilles: post@nordemens.no

 

 

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens'

Litteraturtjeneste/bibliotek

er behjelpelig med innhenting av referanser, litteratursøk mm

Du kan også søke selv i bibliotekets database

 

 


Danmark

Velkommen til Demensdatabasen.
Når du vil søge efter materiale i databasen, har du to muligheder.
Du kan søge i emnetræet her på siden, hvis du ved, hvilket emne, du vil vide noget om.

Artikler i Ugeskrift for læger; Demens

 

Demens i Danmark det næste årti

Af: Anette Lolk og Kjeld Andersen, Odense universitetshospital

Artikkel Ugeskrift for læger 29.03.2004, nr.14

 

Frontotemporal demens - ny viden om Picks sygdom
Oversigtsartikel
Neuropsykolog Jette Stokholm & Gunhild Waldemar
Ugeskrift for læger  03.02.2003


Identifikation og udredning af demens og demenslignende tilstande i almen praksis

Dansk selskab for almen medicin
Nr. 2, 2001

Sverige


Metodhandledning för att utveckla demensvård? Utvärdering av ett projekt inom hemtjänsten i två stadsdelar i Stockholm stad.

Ingrid  Hjalmarson; Pär Schön

(Se under rapporter i meny)

 

Doktorsavhandling vid Karolinska Institutet
Nordberg, Gunilla
Formal and informal care in an urban and a rural elderly population : Who? When? What?