DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

| Prosjektplan | Modellen | Spesielle grupper | Økonomi, personell og administrasjon |
| Informasjon om tilbudet | Videreføring etter prosjektperioden|

 

. Prosjektplan

Prosjektmandat og organisering

Prosjektet er en oppfølging av ”rekommendation 29/2000” – ønske om demenssamarbeid på nordisk nivå.

Prosjektets målsetting er å utvikle en felles nordisk satsing på forebygging, diagnostikk, behandling, pleie- og omsorg for personer med demens. Utvikle et nordisk nettverk for utdanning av personell og overføring av oppdatert kunnskap (Best practice)

Prosjektet er et samarbeid mellom de nordiske landene.

Forvaltningsorgan for prosjektet er Sosial- og helsedirektoratet i Norge.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra Socialministeriet og Sundhedstyrelsen (DK), Socialdepartementet (S), Social- og Hälsovårdministeriet (FI) og Ålands landskapsstyrelse.

Prosjektleder er professor Knut Engedal, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Ullevål universitetssykehus, Oslo.

Et sekretariat er knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens i Norge.

Prosjektet har hovedoverskrift "Kunnskapsformidling og erfaringsoverføring".


Prosjektperiode
Prosjektet går over 3 år fra 2003.

Satsingsområder

 • Diagnostisering og utredning
 • Diagnostisering og behandling av yngre personer med demens
 • Tjenester til personer med demens som har minoritetsbakgrunn
 • Rettssikkerhet og lovverket
 • Pårørende / Anhöriga
 • Utveksling av kunnskap og gode eksempler

. Modellen

Modellen bygger på de satsingsområder som i fellesskap er utformet i samarbeid mellom de nordiske lands forvaltninger i arbeidet med søknaden til Nordisk Ministerråd, og på resultatene av den nordiske konferansen i Oslo 6. - 7. februar 2003.

Det er viktig at arbeidet begynner på en måte som kan gi noen resultater raskt. Dette kan oppnås ved opprettelse av egen hjemmeside for prosjektet der informasjon raskt gjøres tilgjengelig.

Informasjon til hjemmesiden samles inn fra aktuelle fagmiljøer i Norden. Informasjonen gjøres i første omgang tilgjengelig på det nordiske språk den leveres på. På sikt kan det vurderes om det også skal foreligge en engelsk utgave av all eller noe av informasjonen.

Hjemmesiden blir inngangsportalen til forskjellige baser: Nordisk eksempelsamling om demenstiltak, Demensbiblioteket, Database over kurs- og utdanningsmuligheter og Nettbaserte kurstilbud. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har det faglige ansvaret og Nasjonalt senter for telemedisin (NST) bistår med utforming og oppbygging av hjemmeside og en del andre tekniske løsninger.


Tilgjengelighet til nettsiden
Alle med tilgang til Internett vil kunne benytte seg av informasjonen. Bibliotektjenesten vil også være tilgjengelig per telefon eller ved annen form for henvendelse.
Informasjon om prosjektet og internettsidene vil bli formidlet gjennom de respektive landenes forvaltningsorganer og fagmiljøer. Prosjektet vil registrere bruken av hjemmesidene, men regner med at det vil ta noe tid før tilbudet er allment kjent og tatt i bruk. Prosjektet vil arbeide for at det skal bli et varig tiltak og tilbud.


Nordisk eksempelsamling på gode tiltak for personer med demens
Her legges det vekt på å samle eksempler på tiltak innen demensomsorg fra hele Norden. Eksemplene gjøres tilgjengelige ved bilder, tegninger og kortfattede beskrivelser. Der det er publisert rapporter, artikler eller annet fra tiltakene som er presentert, er publikasjonene tilgjengelige i referansebiblioteket (se nedenfor). Hvert eksempel innholder adresser, telefonnummer, e-postadresser til de som står bak tiltakene.

Alt kan søkes fram på prosjektets hjemmeside og lastes ned. Eksemplene vil omfatte:

 • Boligløsninger/behandlingsinstitusjoner for personer med demens
 • Dagtilbud for personer med demens
 • Andre etablerte behandlings- og støtteordninger for pasienter med demens og deres pårørende.
 • Tiltak for yngre personer med demens og deres pårørende
 • Tiltak for personer med demens i minoritetsgrupper
 • Prosedyrer for og organisering av diagnostikk og utredning


Demensbiblioteket - Nordisk demensdatabase/bibliotek

Biblioteket omfatter nordisk faglitteratur, prosjektrapporter, prosjektbeskrivelser for prosjekter som er under arbeid, ”grå litteratur”. Det legges vekt på at biblioteket i tillegg til bøker og fagartikler publisert i fagpresse også samler ulike prosjektoppgaver og rapporter fra enkeltprosjekter (”grå litteratur”)

Demensbiblioteket bygges opp som et referansebibliotek. Det vil være mulig å få hjelp fra bibliotekar til søking etter aktuell litteratur. Registrert materiale i basen kan også søkes og bestilles via nettet.

 • Utlånseksemplarer kan formidles per post.
 • Kopier av mindre rapporter kan formidles per post.
 • Hovedvekten av materialet vil så langt mulig være tilgjengelig elektronisk for nedlastning fra hjemmeside eller oversendelse som e-post.

Publikasjonene samles inn, katalogiseres og gjøres tilgjengelig for utlån eller elektronisk nedlastning. Dette er en bibliotekjobb som krever samarbeid med kompetent fagmiljø på demens og i tillegg tilgang på IT-kompetanse.

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens vil avsette et halvt årsverk som bibliotekar til dette arbeidet og senterets nåværende bibliotekar skal tiltre prosjektet for å kunne benytte sine kunnskaper om demens og gode opparbeide kontakter over hele Norden.


Kurs og utdanningsmuligheter for personell i demensomsorgen

Informasjon om eksisterende kurs og utdanningsmuligheter
Hjemmesiden bygger opp en egen base over kurs, konferanser og utdanninger på demensområdet i Norden. Målet er at flest mulig skal vite hvilke kurs og utdanningstilbud som eksisterer og planlegges, og ha mulighet til å delta på tvers av landegrenser.

Informasjon om fagmiljøenes kursvirksomhet samles inn og gjøres tilgjengelig ved hjelp av nedlastet informasjon og linker.

Oppbygging av egne kurs om demens for nordisk helsepersonell
Arbeid for å bygge opp internettbaserte kurs som kan være åpne for hele Norden må bygges opp i samarbeid med aktuelle høgskoler/universitet. Det er viktig å bygge videre på det utviklings- og opplæringstilbudet som allerede er utviklet lokalt. Her kan prosjektet bidra med å etablere arbeidsgrupper med deltakere fra flere land som skal løse felles oppgaver over nettet. Det skal også legges vekt på å lære av hverandres erfaringer på tvers av landegrensene og i dette arbeidet vil prosjektet bidra med at gode eksempler blir gjort tilgjengelig for hele Norden.

I løpet av prosjektperioden vil vi vurdere tilbud om nettbasert opplæring for ufaglærte og personell med ulik grunnutdanning. I dette arbeidet vil også samarbeidet med NST være vesentlig.


. Spesielle grupper

Flerkulturell tilnærming
Det bør legges vekt på å samle informasjon om demens beregnet på minoritetsetniske grupper. Først og fremst vil materiell tilrettelagt for samisk befolkning være viktig fordi dette er en felles nordisk utfordring.

Det vil også være viktig å se på hva som finnes av erfaring med demensbehandling og omsorg for pårørende til personer med demens i innvandrergruppene. Dette er et område som går på tvers av landegrensene i Norden.


Yngre personer med demens
Yngre personer med demens er en gruppe som ofte ikke passer inn i det etablerte helse- og omsorgstilbudet for personer med demens. Det er derfor viktig å se nærmere på hvilke erfaringer man har på nordisk basis for denne gruppen spesielt. Hvilke tilbud er utviklet for pasienter og pårørende og hvilke erfaringer er gjort med de forskjellige tilbudene? I denne sammenheng kan det også være aktuelt å samarbeide med pårørende for eksempel gjennom deres organisasjoner, for å vurdere hva som er de spesielle utfordringene og forslag til tiltak.


Diagnostikk
Å finne gode organisatoriske løsninger for diagnostikk og utredning av eldre med mental svikt og demens er en utfordring. Prosjektet vil vie stor oppmerksomhet på hvordan vi kan sikre at det gjøres en forsvarlig diagnostikk av denne gruppen eldre, hvordan diagnostisering kan settes i system for å sikre hensiktsmessig samarbeid og arbeidsfordeling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet vil også samle inn oversikt over hvilke typer undersøkelsesprosedyrer som brukes i de nordiske land og formidle erfaringene.

.Økonomi, personell og administrasjon
Økonomi – 2002 - 2003
Prosjektet vil finansieres fra Nordisk Ministerråd og fra de enkelte deltakerland. Det er i skissert et budsjett på til sammen ca 2,5 millioner norske kroner for hele prosjektet.

Planlegging av prosjektet og forberedelse av den nordiske konferansen startet høsten 2002. En foreløpig undersøkelse om status og kartlegging av tjenestetilbud for personer med demens i alle de nordiske landene ble gjennomført i 2002. Nordisk konferanse ble gjennomført 6. – 7. februar 2003 på Voksenåsen i Oslo. Videre bearbeiding av innholdet i prosjektet og satsingsområder, forberedelse av hjemmeside, m.m. har pågått etter dette. Ansettelse av personell og oppstart av innsamling av materiale kommer først i gang høsten 2003. Innsamling og formidling, og ikke minst å gjøre tilbudet kjent, er tidkrevende. Det er derfor av stor betydning at denne del av prosjektarbeidet pågår i en treårsperiode fra høsten 2003. Slik budsjettet over er satt opp vil det være økonomisk dekning for dette.

Personell i prosjektet
Sekretariat for prosjektet er lagt til Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens i Norge. Kompetansesenteret ansetter bibliotekar og to psykologer, alle i deltidsstillinger. Det kjøpes i tillegg inn nødvendig konsulenthjelp. Kontortjenester, regnskap etc tas hand om av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

Kjøp av tjenester utenfra
Kompetansesenteret er avhengig av å kjøpe teknisk bistand til oppbygging av hjemmeside og etablering av nettbasert undervisning. Det er aktuelt her å benytte Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø som er samarbeidsparter på flere av Kompetansesenterets prosjekter.


.Informasjon om tilbudet
Bruken av det planlagte tilbudet vil være avhengig av hvordan nytteverdien oppleves av brukerne og ikke minst av hvordan man lykkes i å nå ut med informasjon. Det vil være av avgjørende betydning å kunne spre informasjon om tilbudet gjennom tilgjengelige informasjonskanaler. Det må gis informasjon gjennom statlige informasjonsformidling, og legges lenker til prosjektets hjemmeside fra forsknings-, og utviklingssentra innen eldreomsorg i Norden. Dette vil være de samme institusjoner som vil være bidragsytere med informasjon til prosjektet. Gjensidighet i formidling av innformasjon vil derfor være naturlig. I tillegg vil det være viktig å være representert med enkelt informasjonsmateriell ved kongresser, kurs og konferanser.


.Videreføring etter prosjektperioden
Det forutsettes at innsamlet materiale skal være tilgjengelig etter prosjektperioden. For at dette skal fungere hensiktsmessig må kontakten med nordiske miljøer vedlikeholdes og basene kontinuerlig oppdateres. Dette vil ikke være inntektsgivende og må dekkes inn ved faste bevilgninger. En fortsatt drift av referansebibliotek og databaser vil kunne integreres i Kompetansesenterets ordinære bibliotektjeneste. Arbeidet med den nordiske basen vil profitere økonomisk og faglig på en slik integrering. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens vil under forutsetning av bevilgninger kunne påta seg å drive tjenesten videre.

Kursvirksomheten vil etter prosjektets avslutning kunne integreres i Kompetansesenterets øvrige kursvirksomhet og til en viss grad bli basert på egenfinansiering. Dette er foreløpig et usikkert område å beregne økonomisk. Erfaring med nettbaserte kurstilbud er foreløpig begrenset. Denne erfaringen vil øke i prosjektperioden både som en del av prosjektet og som en følge av den generelle utviklingen på feltet.

Oslo juli 2003

Marit Gausel Blom

Arnfinn Eek

Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt kompetansesenter
for aldersdemens