DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Rettssikkerhet og regelverk

Personer med demens, deres pårørende (anhöriga) og helse- og sosialpersonell møter en rekke juridiske problemstillinger knyttet til demenssykdommen og den dementes livssituasjon. Under de enkelte landene vil det her presenteres en del aktuelt regelverk mm som er relevant for denne gruppen, særlig knyttet til offentlige tjenester/ordninger.

Nødvendig behandling og omsorg/helsehjelp til personer med demens må av og til gjennomføres uten pasientens samtykke og/eller mot pasientens/personens vilje. Situasjonen reiser så vel etiske som juridiske problemstillinger. Regelverk, praksis og erfaringer vil senteres under de enkelte land.

 

Ekspertgruppens deltakere

Danmark    Norge   Sverige


AKTUELT:

 

Ändrade bestämmele i Socialtjänstlagen fra 1. juli 2009 ang anhörigstöd.

5 kap 10§ (2001:453) ändrat til:

Socialnämnden ska erbjuda stöd för de personer som vårdar en närståande som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Les mer

 

Pasientrettighetsloven (norsk), nytt kapittel 4A:

Et nytt kapittel i pasientrettighetsloven trer etter planene i kraft den 1. januar 2009. Kapittel 4 A skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.

Les mer

 

Utredning i Sverige

SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom
   Sammanfattning
Utredaren föreslår två nya lagar för att reglera nödvändiga tvångsåtgärder i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom inom socialnämndens ansvarsområde - 1) lag om tvångs- och begränsningsåtgärder inom socialtjänsten i vissa fall, och 2) lag om tvångsåtgärder vid medicinsk behandling i vissa fall.

 


 

Ekspertgruppen har utarbeidet en rapport fra sitt arbeid:

Demensomsorg i Norden – expertgrupp Rättsäkerhet och lagstiftning
Rapporten i PDF

Expertgruppen har sammanträtt tre gånger i samband med möten i den Nordiska projektgruppen för Demensomsorg. Vid det första mötet bestämde gruppen att ta fram underlag för en hemsida med information från de tre medverkande länderna. Syftet var att informera om lagstiftningen i de tre länderna, sprida kunskap om metoder och arbetssätt för att förhindra tvång, ge tips om litteratur och goda exempel och att hänvisa till personer med kunskap inom området. Informationen från varje land skulle innehålla uppgifter om aktuella regelverk, forskning, praxis och erfarenheter.

I alle de tre landene er det et problem at omsorg ofte må ytes uten samtykke fra den demenssyke og i noen tilfelle også mot deres vilje. Ingen av landene har egen lovstiftning for demensomsorgen som sier noe om hvordan dette skal håndteres. I Danmark er det en generell lovgivning for personer som ikke har samtykkekompetanse og i Norge er en tilsvarende lov til behandling i Stortinget. I Sverige utredes en egen ”demenslov” (se hjemmesiden).

På hemsidan finns också länkar till andra aktuella hemsidor, litteratur m m. Gruppen publicerade hösten 2005 informationen på projektets hemsida http://helseutdanning.no/nordic/rettssikkerhet.htm.

Expertgruppen kommer att delta i et symposium med innlegget: ” Reglering av tvång för personer med demens i Skandinavien, Tre länder - Tre olika lösningar” vid den Nordiska kongressen i Gerontologi den 28-31 maj i Finland.

Expertgruppen avser att i arbeidet med rettssikkerhet for personer med demens, er det viktig å ha innsikt i hvordan det tenkes i andre land enn ens eget. Danmark, Norge og Sverige har mye til felles både kulturelt og språklig. Det er derfor nyttig å ha et nettsted hvor alle lett kan få tilgang til hva som gjøres på området i alle de nordiske landene. Siden lover og regler er i stadig endring og det stadig foregår forskning og utviklingsarbeid på feltet rettssikkerhet, så er det viktig at informasjonen fortløpende oppdateres. Det bør derfor være en kontaktperson i hvert av de skandinaviske landene som har ansvar for å gi informasjon videre til den ansvarlige for nettstedet og som kan svare på spørsmål fra ”nettansvarlig”. Dette forutsetter at det blir en person som får ansvaret for vedlikehold og oppdatering av hjemmesiden.Regulering av tvang overfor personer med demens

– tre land, forskjellige løsninger


Rapport  fulltekst i PDF


Det har i flere år vært en debatt i alle de skandinaviske landene angående behovet for å regulere bruk av tvang overfor personer med demens. Det har vært spesielt fokusert på situasjoner hvor helsepersonell har måttet gripe inn overfor personer med demens uten deres samtykke eller direkte mot deres vilje. Det kan være tiltak for å gjennomføre et minimum av personlig hygiene, tiltak for å hindre personer å rote seg bort (for eksempel låsing av dører og/eller elektronisk overvåking) eller for å hindre at de skader seg på en eller annen måte (for eksempel binding eller annen fiksering i stol for å hindre at personene faller ut av stolen). Problemstillingene har vært ganske like i de forskjellige landene, men debatten har vært noe forskjellig.


Se øvrig innhold av rapport under de enkelte land


Danmark

Det sociale område    Helse- Sundhedsområdet    Værgemål     Magtanvendelse

Fuldmagter  

Fra expertgruppens rapport:
Efter flere års offentlig debat om indsatsen overfor personer med demens nedsatte Socialministeren i 1996 et udvalg, der fik til opgave at beskrive og vurdere lovligheden af de foranstaltninger/indgreb, der i praksis blev anvendt over for mennesker med psykisk handicap herunder demente. Udvalget skulle også vurdere om og i hvilket omfang, der var behov for gennemførelse af lovgivning på området med det formål at styrke retssikkerheden for denne gruppe mennesker.

På baggrund af udvalgets forslag blev der i 1999 vedtaget en ændring af lov om social service, der medførte nye regler om omsorgspligt og magtanvendelse over for voksne med psykiske handicap. Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2000.
Det blev i loven fastsat at kommuner og amter havde en omsorgspligt overfor mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og det blev udtømmende reguleret hvilke former for magtanvendelse, der lovligt kunne iværksættes, hvilket var følgende:
• Anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer
• Anvendelse af fysisk magt til fastholdelse i akutte situationer
• Anvendelse af fysisk magt til tilbageholdelse i bolig
• Anvendelse af beskyttelsesmidler for at hindre fald
• Flytning til særligt botilbud uden samtykke

Kriterierne for at iværksætte magtanvendelse blev nøje defineret i loven, beslutnings¬kompetencen blev fastsat både ved passivitet og aktiv modstand (i ord og handling) mod indgrebet og klageadgang samt spørgsmålet om advokatbistand og værgebeskikkelse blev reguleret i loven.
Magtanvendelsesreglerne blev evalueret i 2002, hvilket førte til en lovændring, der indeholdt følgende:
• Præcisering af, at omsorgspligten ikke i sig selv gav adgang til at anvende magt
• Lempelse af kriterierne for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer samt tilbageholdelse i boligen
• Adgang til at opsætte særlige døråbnere i en afgrænset periode
• Adgang til at anvende magt i hygiejnesituationer i en afgrænset periode
• Adgang til at flytte personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne med et værgesamtykke, når personen selv forholder sig passivt til spørgsmålet om flytning til særligt botilbud.

Reglerne om magtanvendelse er for øjeblikket ved at blive evalueret for anden gang. Resultatet heraf forventes at foreligge i løbet af 2006.


Det sociale område

Sociale forhold og magtanvendelse inden for det sociale område

Lovgivning          Links         Litteratur       Projekter      Nyheder

 

Lovgivning

 • Bekendtgørelse nr. 97 af 17.februar 2005 af lov om social service ( kapitel 21 indeholder reglerne om magtanvendelse inden for det sociale område)
 • Vejledning nr. 58 af 10. marts 1998 om sociale tilbud til voksne med handicap
 • Vejledning nr. 59 af 6. amrts 1998 om sociale tilbud til ældre m.fl.
 • Vejledning nr. 77 af 31. august 2004 om supplement til vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. efter lov om social service
 • Bekendtgørelse nr. 1109 af 12.december 2003 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne efter kap.21 i lov om social service
 • Vejledning nr.5 af 5. januar 2004 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper (lov om social service §67a og kap. 21)
 • Bekendtgørelse nr 72 af 6. februar 2004 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Bekendtgørelse nr 413 af 3.juni 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Vejledning nr 21 af 24.februar 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område

Ovenstående findes på www.retsinfo.dk ; velg Ministerindgang; Socialministeriet

 

Links / Hjemmesider

             Retsinformation:

             Nyheder på det sociale område

            Publikationer og databaser på det sociale område             Økonomiske puljer på ældreområdet

            Udbud på ældreområdet

            Igangværende projekter på ældreområdet

            Skemaer til indberetning af magtanvendelse efter servicelovens kap.21

             Ankeafgørelser på det sociale område

 

Litteratur

 • Dementes menneskerettigheder. Center for menneskerettigheder, 2000
 • Mette Borresen m.fl.: Socialpædagogik og demens - det vanskelige omsorgsarbejde. 2. udg., Styrelsen for Social Service, 2004

 

Interaktivt undervisningsmateriale
Udvikling af interaktivt undervisningsmateriale om reglerne i serviceloven om magtanvendelse, til personale der arbejder med mennesker med demens

Der er udviklet undervisningsmateriale i form af en dvd/vhs film samt en dvd-rom.

til toppen af siden


Sundhedsforhold og magtanvendelse inden for det psykiatriske område

Lovgivning      Links      Litteratur    Projekter     Nyheder

Lovgivning

 • Lov nr.482 af 1. juli 1998 om patienters retssilling ( §§5 0g 9 relaterer sig specielt til demente)
 • Bekendtgørelse nr 665 af 14.september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.
 • Bekendtgørelse nr. 663 af 14. september 1998 om livstestamenter
 • Vejledning nr. 9494 af 4.juli 2002 om sundehedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende
 • Vejledning nr.161 af 16.september 1998 om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger m.v.
 • Bekendtgørelse nr.849 af 2.december 1998 af lovf om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

Ovenstående findes på www.retsinfo.dk ; Ministerindgang;    Indenrigs- og sundhedsministeriet

 • Lov nr. 402 af 28.maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
 • Bekendtgørelse nr.806 af 12.juli 2004 om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter

Ovenstående findes på www.retsinfo.dk ;  Ministerindgang;  Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling

 

Links / Hjemmesider

 

Litteratur

 • Kent Kristensen: Patienters retsstilling. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000
 • Helle Bødker Madsen: Patientbehandling og forvaltningsret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag,2000

tl toppen af siden


Værgemål

Lovgivning      Links      Litteratur     Projekter   Nyheder

 


Lovgivning:

 • Lov nr.388 af 14.juni 1995 om værgemål
 • Bekendtgørelse nr. 1147 af 13. december 1996 om værgemål
 • Bekendtgørelse nr. 1075 af 11 december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgevederlag m.v. - sagsbehandlingsbekendtgørelsen

 

Links / Hjemmesider

Link til ovenstående: Retsinfo.dk ;

gå videre ved å klikke på Ministerietindgang, deretter Justitsministeriet

Civilretsdirektoratet er en styrelse under Justitsministeriet, som behandler
sager om familieret, værgemål, fonde og fri proces:

 • www.civildir.dk; Vejledning om værgemål, juli 2002 ( se under publikationer)

Civilstyrelsen
På fredag den 15. oktober 2004 etableres Civilstyrelsen som en ny styrelse under Justitsministeriet. I Civilstyrelsen samles:

· Den del af Civilretsdirektoratet, der ikke er overflyttet til Familiestyrelsen under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Sagsområderne omfatter fonde, fri proces, svangerskabsafbrydelse og sterilisation samt værgemål og båndlagt arv mv.

· Sekretariatet for Retsinformation, der bl.a. varetager udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt driften af Retsinformation.

· Erstatningsnævnets sekretariat. I forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, vil sekretariatet som hidtil referere direkte til nævnet.

Civilstyrelsen behandler klager over afgørelser, der er truffet statsamterne i forbindelse værgemål og fri proces.

Vergevejledningen; en orientering for værger (PDF)

Statsamterne . De 14 statsamter og Københavns Overpræsidium er selvstændige regionale institutioner, som udfører opgaver for forskellige ministerier.

             Vejledninger omkring værgemål


 

 

Litteratur:

 • Inger Margrete Pedersen: Handicappede og ældre med kommunikationsproblemer - deres retsstilling og retssikkerhed. Jurist-og Økonomforbundets Forlag 1992
 • Inger Dübeck: Personers rettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1997
 • Dorthe Vennemose Buss: Dementes retsstilling. Jurist- og Økonomforbundetrs Forlag
 • 1999
 • Dorthe Vennemose Buss: Værgemål - og andre former for repræsentation. 2.udg, Nyt Juridisk Forlag 2003

(Ovenstående litteratur kan findes på DJØF Forlagene )

 

Afgørelser

til toppen af siden


Magtanvendelse

Lovgivning     Links        Litteratur      Projekter       Nyheder

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 97 af 17.februar 2005 af lov om social service ( kapitel 21 indeholder reglerne om magtanvendelse inden for det sociale område)

Bekendtgørelse nr. 1109 af 12.december 2003 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne efter kap.21 i lov om social service

 

 

Links

www.servicestyrelsen.dk Skemaer til indberetning af magtanvendelse efter servicelovens kap.21

 

Litteratur

 • Marianne Schjøtt Rohweder:

Omsorg og magt ;

om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Styrelsen for Social Service

Denne pjece er en kort information om loven til de medarbejdere, der arbejder med mennesker, der er ramt af svær demens.

PDF


Aftaler, fuldmagter og generalfuldmakter

Lovgivning        Links        Litteratur          Projekter     Nyheder

 

Lovgivning

 • Bekendtgørelse nr. 781 af 26 august 1996 af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område

 

Litteratur

 

 • Inger Margrete Pedersen: Handicappede og ældre med kommunikationsproblemer - deres retsstilling og retssikkerhed. Jurist-og Økonomforbundets Forlag 1992
 • Inger Dübeck: Personers rettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1997 Dorthe Vennemose Buss: Dementes retsstilling. Jurist- og Økonomforbundetrs Forlag 1999
 • Dorthe Vennemose Buss: Værgemål - og andre former for repræsentation. 2.udg, Nyt Juridisk Forlag 2003

(Ovenstående litteratur kan findes på DJØF Forlagene )

 • Svend Danielsen: Juristen nr.1, 1999
 • Svend Danielsen: T:FA 1999.36iff
 • Henning broman: Fuldmægtigen, 1999, s. 108 Socialministeriet: Vejledning om betaling, administration og opbevaring m.v. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 1998
 

       


Nyheder

 

Plejetestamenter for demente

Socialminister Eva Kjer Hansen vil fremlægge et lovforslag, der gør det muligt at oprette såkaldte plejetestamenter. Ældre med demens skal hermed have mulighed for selv at bestemme, hvordan de f.eks. gerne vil bo og plejes, når sygdommen gør dem ude af stand til at kommunikere med pårørende og personalet på plejehjemmet. Ideen går ud på, at de ældre skal have mulighed for at nedskrive en plan for deres ønsker. Ministeren har på forhånd flertal for forslaget i Folketinget sammen med Socialdemokraterne.
Kilde: Berlingske Tidende 6.9.

Hentet fra "Noter" Videncenter på ældreområdet, noter nr.15/sept. 2004

 

til toppen av siden


 

Norge

Helsetjenester     Sosiale tjenester    Vergemål og umyndiggjøring    

Helsehjelp uten samtykke  - tvang og rettssikkerhet      Aktuelt  

 


Norge - fra ekspertgruppens rapport
I mars 1992 ble det sendt et brev fra Helsedirektoratet til Sosialdepartementet hvor det ble understreket at Helsedirektoratet var meget bekymret over utviklingen av helsetilbudet til de mest pleietrengende eldre. Rettssikkerheten for personer med demens ble spesielt nevnt og Helsedirektoratet anmodet Sosialdepartementet om å utrede rettssikkerheten for personer med demens. Neste gang problemstillingene ble tatt opp med Sosialdepartementet var etter en nasjonal konferanse om aldersdemens i januar 1994. Konferansen uttrykte de samme bekymringene som Helsedirektoratet hadde gjort tidligere og oppfordret Sosialdepartementet til å følge opp saken. I juni 1995 ble det igangsatt et utredningsarbeide om de rettsikkerhetsmessige sidene ved helse- og sosialtjenester til personer med aldersdemens. Dette arbeidet ble avsluttet høsten 1996, men av forskjellige grunner ble det ikke fulgt opp før i 1999. En av grunnene var at det nettopp var innført et regelverk om ”Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning” og at denne loven skulle evalueres før tilsvarende lovverk overfor andre grupper kunne vurderes. Mye av diskusjonen har også vært om lover som regulerer bruk av tvang skulle være diagnose avhengige eller gjelde alle personer med redusert mental kapasitet.

I 1999 innkalte daværende sosialminister til en idédugnad om rettssikkerhet og demens. På det møtet kom det fram vidt forskjellige syn på hvor utbredt bruk av tvang var i eldreomsorgen og om hvor stor behov det var for lovregulering. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens fikk derfor i oppdrag å kartlegge bruken av tvang. Kartleggingen viste at det var ganske omfattende bruk av tvang i norsk eldreomsorg.

I 2002 la helsedepartementet ut et lovforslag om ” Lov om rettigheter for begrensning og kontroll med bruk av tvang m.v. overfor personer med demens” på høring. Lovforslaget innholdt blant annet forslag om å regulere forhold rundt innleggelse i institusjon, tilbakeholdelse, overvåking, gjennomføring av hygienetiltak, men ikke noe om medisinsk behandling. Forslaget omhandelt bare personer med diagnostisert demens. Høringsnotatet ble møtt med mye skepsis fra fagmiljøene, blant annet fordi behandling ikke var inkludert og at det foreslåtte saksbehandlingsopplegget ikke ivaretok rettssikkerheten på en god nok måte. Lovforslaget har ikke blitt videre behandlet.

Pasientrettighetsloven som ble innført 2001, innholder regler om samtykke og om hvordan håndtere situasjoner hvor pasienten ikke har samtykke kompetanse, men åpner ikke for at det kan gjennomføres tiltak hvor en person motsetter seg tiltakene. Pasientrettighetsloven regulerer forhold hvor en person mottar helsehjelp. Våren 2005 ble det lagt ut et forslag til revisjon av pasientrettighetsloven hvor det åpnes for under spesielle forhold, å gjennomføre behandling og omsorgstiltak som en person motsetter seg.

Lovforslaget
o gjelder personer som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen
o omfatter hele kommunehelsetjenesten, herunder pleie og omsorg i tillegg til tannhelsetjenesten i spesialisthelsetjenesten
o gjelder som hovedregel alle former for helsehjelp, med unntak av undersøkelser og behandling av psykiske lidelser, hvor psykisk helsevernlov anvendes.
o gjelder uavhengig av diagnose
o lovforslaget har egne regler om klage, overprøving og kontroll

Høringen er avsluttet. Odelstingsproposisjon nr 64/2005-2006 er lagt fram for Stortinget våren 2006.


 

 

En mer samlet oversikt over regelverket (lover, forskrifter og rundskriv) for helsetjenesten og sosiale tjenester finnes her:
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn - her finnes også oversikt over forarbeider til lovene

De største forlagene har som regel egne avd./red. for faglitteratur. Der er mulig å finne informasjon om forlag på Forleggerforeningens hjemmesider.

På denne siden er det lagt inn videre lenker til de forlagene som har egne internettsider.


 

Helsetjenester

Regelverk      Litteratur     Prosjekter       Lenker      Nyheter

 

Regelverk

 

Det er gitt en mengde forskrifter med hjemmel i helselovgivningen. Nedenfor følger en oversikt over enkelte forskrifter som kan være særlig aktuelle i forhold til tjenesteyting til demente i primærhelsetjenesten.
Det er gitt mange utfyllende kommentarer/ rundskriv/veiledere til helselovgivningen. Nedenfor følger en oversikt over enkelte, særlig knyttet til primærhelsetjenesten.

 

Litteratur

Nødvendig helsehjelp, bruk av tvang og lovregulering - Øyvind Kirkevold

I: Det går an! - Muligehter i miljøterapi, s.-262-270  Red: Ragnhild Krüger et al,Forlaget Aldring og helse 2007

Rettssikkerhet for personer med demens - Øyvind Kirkevold.

I: Demens – Fakta og utfordringer, kapittel 20 ( 2005 Forlaget Aldring og helse) – Knut Engedal & Per Kristian Haugen, red


Juss i eldreomsorgen (2004 Kommuneforlaget) – Lasse Skaug

Asta og hennes rettigheter (2001 Kommuneforlaget) – Lasse Skaug

Prosjekter

 

 

Lenker

 

Nyheter

 

Pasientrettighetsloven (norsk), nytt kapittel 4A:

Et nytt kapittel i pasientrettighetsloven trer etter planene i kraft den 1. januar 2009. Kapittel 4 A skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.

Les mer 

Sosiale tjenester

Regelverk       Litteratur     Prosjekter      Lenker      Nyheter

 

Regelverk

Flere av forskriftene som gjelder for helsetjenesten gjelder også for omsorgstjenestene, dvs, tjenester etter kapittel 4 i sosialtjenesteloven. Dette gjelder for eksempel forskrift om individuell plan, forskrift om vederlag utenfor institusjon og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Se ovenfor under helsetjenester om disse.


Litteratur

 

Prosjekter
Lenker

 • Statens Helsetilsyn. Helsetilsynet har det overordnede faglige tilsyn med sosialtjenesten i landet og skal utøve myndighet i samsvar med det som er betsemt i lover og forskrifter
 • Fylkesmannen - Klage- og tilsynsmyndighet

 

 

Nyheter

til toppen av siden


 

Vergemål og umyndiggjøring

Regelverk    Litteratur   Prosjekter     Lenker    Nyheter

 

Regelverk

Det skal være et overformynderi i hver kommune som oppnevnes av kommunestyret. Overformynderiet har ansvaret for å oppnevne og veilede verger, hjelpeverger og setteverger. Overformynderiet skal ivareta de økonomiske interessene til mindreårige og umyndiggjorte.

 

 

 • Norges offentlige utredninger
  NOU 2004: 16
  Vergemål   

 


 

Helsehjelp uten samtykke  - tvang og rettssikkerhet

Regelverk    Litteratur    Prosjekter    Lenker    Nyheter

 

Regelverk

Det er uklart om og i hvor stor grad det etter gjeldende rett er anledning til å gripe inn med tvang for å hindre at demente skader seg selv eller andre. Dette gjelder særlig inngrep for å sikre nødvendige pleie- og omsorgstjenester eller helsehjelp, innleggelse og tilbakeholdelse i institusjon, bruk av bevegelseshindrende tiltak (belter og lignende), alarmer og andre tekniske løsninger. Helsedepartementet har derfor hatt på høring et høringsnotat ned forslag til endringer i pasientrettighetsloven:


Høringsnotat om lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang m.v. overfor personer med demens

dato: 16.05.02

 


Prosjekter


Litteratur

Sykehjemmets skyggesider, når beboere i sykehjem utsettes for krenkelser og overgrep (1999) – Wenche Malmedal

 

Artikkelen bygger på resultater fra en landsdekkende undersøkelse fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Det er tlaget to rapporter fra undersøkelsen:

 • Makt og avmakt
  Rettighetsbegrensninger og bruk av tvangstiltak i institusjoner og boliger for eldre
  Knut Engedal, Øyvind Kirkevold, Arnfinn Eek og Aase- Marit Nygård
 • Skal, skal ikke
  Rettighetsbegrensninger og bruk av tvangstiltak i behandling og omsorg av personer med demens
  Knut Engedal, Øyvind Kirkevold, Arnfinn Eek og Aase- Marit Nygård

Aktuelt:

Øyvind Kirkevold forsvarte 17.juni sin doktoravhandling
”Use of restraints in Norwegian nursing homes, focusing on persons with dementia”

Se forøvrig artikkel i Norsk lægeforenings tidsskrift:

 • Bruk av tvang i sykehjem
  Øyvind Kirkevold             Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1346-8                   Artikkelen bygger på resultater fra en landsdekkende undersøkelse fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Det er tlaget to rapporter fra undersøkelsen:

 

til toppen av siden

 

 


 

Sverige

  Föreskrifter/allmänna råd    Förarbeten      JO-avgöranden   Lagstiftning     Litteratur

 

Sverige - fra expertgruppens rapport
I svensk rätt saknas i dag särskilda bestämmelser som möjliggör bruk av tvång i skyddssyfte gentemot personer med demenssjukdomar och andra nedsättningar av beslutsförmågan. Endast i rena nödsituationer finns lagliga möjligheter att undantagsvis använda tvång. Redan 1984 föreslog Socialberedningen en särskild lag om skydd för vissa åldersdementa m.fl. (SOU 1984:64, Psykiatrin, rättssäkerheten och tvånget). Ett avgörande motiv för en särskild lag var, enligt Socialberedningen, att öka rättssäkerheten för de berörda grupperna. Det skulle klart framgå vilka åtgärder som var tillåtna och under vilka förutsättningar. Samhället skulle få ökad tillsyn över den vård där skydds- och tvångsåtgärder användes utan lagstöd och kontroll och kunna förhindra att detta upprepades. Regeringen bedömde dock att Socialberedningens förslag inte var tillräckligt som underlag för en särskild lagstiftning.

I december 1999 hemställde Socialstyrelsen att regeringen skulle tillsätta en utredning med uppdrag att lägga fram förslag till hur rättsskyddet kunde stärkas för äldre personer som ”till följd av demenssjukdom, psykisk störning eller andra tillstånd har en nedsatt beslutsförmåga”. Till hemställan bifogade Socialstyrelsen rapporten Skyddsåtgärder inom äldreomsorgen, i vilken underlag om rättssäkerheten från länsstyrelserna, Socialstyrelsens tillsynsenheter och aktuell forskning sammanställts. Det framkom då allvarliga brister i rättssäkerheten inom vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, bl.a. att det är relativt vanligt att hela enheter är låsta på ett sådant sätt att det i realiteten är omöjligt för vissa av de boende att själva ta sig ut och att skyddsåtgärder ibland används på ett sådant sätt att de strider mot lag.

I februari 2002 tillsatte Socialdepartementet den s.k. Demensarbetsgruppen, med uppgift att sammanställa befintliga kunskaper om situationer för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga samt identifiera utvecklingsområden där åtgärder behöver sättas in på olika nivåer. Demensarbetsgruppen konstaterade i promemorian På väg mot en god demensvård (Ds 2003:47) att det finns behov av att se över lagstiftningen i syfte att stärka rättssäkerheten för personer med nedsatt autonomi. Arbetsgruppen menade att en särskild lagstiftning, som gör det möjligt att vidta tvångsåtgärder efter noggrann prövning och med iakttagande av etiska principer och då alla andra frivilliga vägar prövats, skulle minska det tvång som förekommer inom demensvården.

I februari 2005 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att överväga om det finns behov av att införa bestämmelser om skydds- och eller tvångsåtgärder inom vården och omsorgen av äldre personer som har nedsatt beslutsförmåga främst till följd av demenssjukdom (dir. 2005:11). Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2006. Utredaren skall i sitt arbete göra avvägningar mellan å ena sidan behovet av skydd för integriteten hos en person som har nedsatt beslutsförmåga till följd av demenssjukdom och å andra sidan behovet av att skydda henne eller honom från risken för att allvarligt skada sig själv eller andra. Om utredaren finner att bestämmelser bör införas som medger skydds- och eller tvångsåtgärder i vissa fall skall utredaren lämna förslag till sådan lagstiftning. Till grund för utredarens bedömning av om ett förslag till lagstiftning skall utarbetas skall ligga en analys av frågan om regeringsformens bestämmelser och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ger utrymme för en sådan lagstiftning. Utredaren skall föreslå på vilket sätt det skall kunna fastställas att en person har bristande beslutsförmåga, vem som skall avgöra det och utifrån vilka kriterier. Vidare skall utredaren föreslå vilken grad av oförmåga och varaktighet som skall vara konstaterad för att någon skall kunna omfattas av skydds- eller tvångsåtgärder. Utredaren skall i ett eventuellt förslag om skydds- eller tvångsåtgärder föreslå vilka åtgärder som skall vara möjliga att använda. Utredarens förslag till författningsreglering skall även omfatta bestämmelser om hur beslut, dokumentation, insyn och tillsyn skall utformas.


 

Lagstiftning

I svensk rätt saknas särskilda bestämmelser som möjliggör bruk av tvång i skyddssyfte gentemot personer med demenssjukdomar och andra nedsättningar av beslutsförmågan.

Endast i ren anödsituationer finns lagliga möjligheter att undantagsvis använda tvång. Den lagstiftning och de övriga rättskällor som anges nedan berör därför mestadels på olika sätt frivillig vård och omsorg av personer med demenssjukdomar och liknande tillstånd. En statlig utredning (S 2005:02) tillsattes våren 2005 för att överväga om det finns behov av att införa bestämmelser om skydds- och tvångsåtgärder inom vården och omsorgen av äldre personer som har nedsatt beslutsförmåga främst till följd av demenssjukdom (dir. 2005:11, se nedan).

-2 kap. 6 och 8 §§regeringsformen

 • Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) -2§
 • Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
 • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrande - 6§
 • Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsens område
 • Socialtjänstlagen (2001:453) - 1 kap. 1 §, 3 kap., 4 kap 1 och 2§§, 5 kap.4-8§§

24 kap.1 och 4§§ brottsbalken

11-12 kap. föreldrabalken

 

Länker

Svensk författningssamling (SFS)

SFS 1982:763  Hälso- och sjukvårdslag

SFS 1991:1128 Psykiatrisk tvångsvård
SFS 1993:387 Stöd och service till vissa funktionshindrande

SFS 1998:531 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Socialtjänstlagen 2001: 453

SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom
Sammanfattning:
Utredaren föreslår två nya lagar för att reglera nödvändiga tvångsåtgärder i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom inom socialnämndens ansvarsområde - 1) lag om tvångs- och begränsningsåtgärder inom socialtjänsten i vissa fall, och 2) lag om tvångsåtgärder vid medicinsk behandling i vissa fall.

 

til toppen av siden


Föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård

 

SOSFS 1992:17

Socialstyrelsens föreskrifter ( ändrade genom SOSFS 1997:16) och allmänna råd om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
SOSFS 1997:16 (S)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ändring i SOSFS 1992:17 om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad

 

Länker

Socialstyrelsen


Förarbeten

 

Propositioner och departementspromemorior

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
Prop. 2008/09:82

Regeringens proposition (1991/92:58) om psykiatrisk tvångsvård m.m., se särskild 79-81

På väg mot en god demensvård (Ds 2003:47)

 

Utredningar

Psykiatrin, tvånget och rättsäkerheten (SOU 1984:64)

Skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

(SOU 2004:112)

 

Kommitédirektiv

 

Skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

( dir. 2005:11) PDF

 

Länker

Kommitedirektiv

Propositioner

Utredningar


JO-avgöranden

Beslut den 9 mars 1983 (dnr 3131-1982)

Bristfälliga insatser inom äldreomsorgen för en 82-årig man och dennas 80-åriga hustru.

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. Avgiven vid Riksmötet 1983-84

 

Beslut den 26 september 1988 (dnr 837-1987)

Omsorgen om de åäldre som har psykiska funktionsnedsättningar

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse avgiven vid Riksmötet 1989-90


Litteratur

 

Litteraturlista Begränsningsåtgerder

 

Menneskerettighetene:

 

 

 

 

til toppen av siden

 

 

Sist oppdatert 15.06.2006