DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Kontakter

Prosjektansvarlige i deltakerlandene

Danmark       Norge       Sverige              Kontakt oss

(Adresser vil ikke væregarantert oppdatert  etter prosjektavslutning.)


Det er opprettet ekspertgrupper under hvert satsingsområde, med i utgangspunktet to deltakere fra hvert av landene.

To av gruppene har også deltakere fra Island.


Norge

Prosjektledelsen er lagt til

Sosial- og helsedirektoratet

PB 7000 St. Olavs plass/Universitetsgata 2, 0130 Oslo
Tel.: + 47 24 16 30 00, Faks: + 47 24 16 30 01

http://www.shdir.no


Kontaktperson:

Seniorrådgiver Marit Gausel Blom

Avdeling for Kommunale velferdstjenester

 

Sekretariat og redaksjon er lagt til

 

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Ny logo:

http://www.nordemens.no   http://www.aldringoghelse.no

Nasjonalt kompetansesenter for demens

Psykiatrisk fylkesavdeling

Boks 2136

N- 3103 Tønsberg

Besøksadresse Vestfold:

Taranrødveien 47

SEM

Nasjonalt kompetansesenter for demens

Medisinsk divisjon, KGR,

Ullevål universitetssykehus,
N- 0407 Oslo

Tlf     + 47 33 34 19 54 / + 47 22 11 77 28
faks   +47 33 33 21 53 / + 47 23 01 61 61
epost: nordisk@aldringoghelse.no


Kontaktpersoner:
Eva Anfinnsen     Arnfinn Eek    

Til toppen av siden


Danmark:


Bitten Bøgild

Styrelsen for Social Service

Skibhusvej 52 A, 3. sal

DK-5000 Odense C

tlf: +45 65 48 40 00/ 65 48 40 24

til toppen av siden


Sverige:

Socialdepartementet

Karin Hellquist

Socialdepartementet

Fredgatan 8

103 33 Stockholm

tlf: +46 8 405 10 00/  8 405 59 23

fax +46 8 10 36 33

til toppen av siden


Ekspertgrupper:

| Rettssikkerhet | Diagnostikk | Yngre personer m demens | Minoritetsetniske grupper   

| Gode tjenestetilbud| Pårørende/Anhöriga

Rettssikkerhet – Lovverk/Rättssäkerhet

Ansvar: Danmark

Danmark

Bitten Bøgild

Fuldmægtig

Styrelsen for Social Service

Skibhusvej 52A, 3. sal

DK-5000 Odense

tel: + 45 65 48 40 00*/ 45 48 40 43

e-mail: bbo@servicestyrelsen.dk


Dorthe Buss
H:S Hukommelsesklinikken
Afsnit 7661, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
e.mail: dorthe.vennemose.buss@rh.hosp.dk

Norge
Øyvind Kirkevold
Nasjonalt kompetansesenter for demens

Boks 2136

N-3103 Tønsberg
Tel: +47 33 34 19 52
e-mail: oyvind.kirkevold@aldringoghelse.no

Hanne Ramstad Jensen
Helse- og omsorgsdepartementet
Tel: + 47 22 24 85 89
Email: hrj@hod.dep.no

Sverige
Ulla Höjgård, enhetschef, Socialsyrelsen
e-mail: ulla.hojgard@sos.se
tel. +46 8555 53 174
adress: Socialstyrelsen
SE-106 30 Stockholm

Göran Wickström, kammarrättsassessor
e-mail: goran.wickstrom@social.ministry.se
tel. +46 8 405 37 75
adress: Socialdepartementet
Socialtjänstenheten
SE-103 33 Stockholm

til toppen av siden


Diagnostikk / Diagnostik

Ansvar: Norge

Danmark
Per Kragh-Sørensen
Demensklinik OUH
Odense Universitetshospital
e-mail: per.kragh-soerensen@ouh.fyns-amt.dk

Frans Boch Waldorff
Central Research unit of General Practice
Panum Institute
Blegdamsvej 3
Dk-2200 København N
Tel: +45 35 32 71 58/ +45 26 22 32 42
Email: fbw@gpract.ku.dk

Island

Jon Snaedal

Demensenheten, Geriatriska kliniken

Landspitali Universitetssjukhus

IS-101 Reykjavik

Tel:+354 864 0478

e-mail:jsnaedal@landspitali.is

Norge
Knut Engedal, professor dr. med
Nasjonalt kompetansesenter for demens

Ullevål universitetssykehus

N-0407 Oslo
Tel: +47 22 11 87 39
e-mail: knut.engedal@aldringoghelse.no


Geir Selbæk
Nasjonalt kompetansesenter for demens
Tel:+47 61 27 20 14
Email: geir.selbaek@aldringoghelse.no

Sverige
Lars-Olof Wahlund, professor
Karolinska institutet, institutionen Neurotec

sektionen för klinisk geriatrik

Karolinska univ.sjukhuset Huddinge

Novum plan 5

SE-141 86 Stockholm
Tel: +46 8 585 854 19
email: lars-olof.wahlund@ki.se


Jan Strömqvist, Vårdutväcklare
address: Smedby vårdcentral

Ingelstorpsvägen 1
SE-39471 Kalmar

e-mail: jans@ltkalmar.se

tel: +46 480 842 91

 

til toppen av siden

Yngre personer med demens / Unga demenssjuka
Ansvar: Norge

Danmark
Ulla Thomsen
Rådgivnings- og kontaktcenter for demensramte og deres pårørende
Kallerupvej 58
5230 Odense M
e-mail: kallerupvej@post.tele.dk

Gunvør Munch
Styrelsen for Social Service
Skibhusvej 42, 3.sal
5000 Odense C
tel: + 45 33 924755
e-mail: Gunvor.Munch@socialministeriet.dk

Island

Hanna Lara Steinsson

Demensenheten, Geriatriska kliniken

Landspitali Universitetssjukhus

IS-101 Reykjavik

Tel: +354 895 9737

e-mail: hannals@landspitali.is

Norge
Per Kristian Haugen, psykologspesialist
Nasjonalt kompetansesenter for demens

Boks 2136

N-3103 Tønsberg
Tel: + 47 33 34 19 60
e-mail: perkristian.haugen@aldringoghelse.no

Tor Atle Rosness

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Ullevål universitetssykehus
Tel: +47 913 44 954
Email: tor.rosness@aldringoghelse.no

Sverige
Kerstin Lundström,

Octopus Demens AB
address: P O Box 1814
SE-751 48 Uppsala

tel: +46 18 71 17 00

e-mail: kerstin@octopus.se


Maria Cavalli,

Alzheimerföreningen i Sverige
Östra Vallgatan 13
SE-432 42 Varberg

tel: +46 340 67 66 38
e-mail: maria.cavalli@kungsbacka.se

til toppen av siden


Minoritetetniske grupper/invandrare

Ansvar: Sverige

Danmark
Steen Lee Mortensen  Byttet arbeidssted
Lokalcenter Gellerup
Gudrunsvej 80
Dk-8220 Brabrand
e-mail: st@mag3.aarhus.dk

Suppleant for Steen Lee Mortensen i permisjonstiden:

Ditte Garval

Udviklingskoordinator, cand.scient.soc

Århus kommune, Afd. for sundhed og omsorg

Videncenterenheden

tel: + 45 89 48 32 30

email: dga@mag3.aarhus.dk

Anette Tamborg

Nørrebro Erindringscenter

Plejehjemmet Sankt Joseph

Griffenfeldsgade 44

DK-2200 København N
tel: + 45 35 43 15 80/ 35 28 96 70

e-mail: atamborg@mail.dk

Norge

Arnhild Valen-Sendstad

Lovisenberg diakonale sykehus

Rosenborgsenteret

Lovisenberggt.15 B

N-0456 Oslo

tel: +47 95 05 48 83

email: valensen@online.no

Bjørg Moen, stipendiat/cand.polit

Sosialantropolog

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

bjorg.moen@nova.no
Tel 22 54 13 51Sverige
Leder: Sirkka-Liisa Ekman, professor
address: Karolinska Institutet

Neurotec-institutionene, Sektionen för Gerontologidsk vårdvetenskap

Alfred Nobels Allé 12, pl.3

141 83 Huddinge, Sverige

e-mail: sirkka-liisa.ekman@neurotec.ki.se

tel: +46 708 49 56 04

 

Kristina Heikkilä, PhD, MA

Adress: Sektionen för gerontologisk vårdvetenskap

Karolinska Institutet

Alfred Nobels Allé 12

SE-141 86 Huddinge

Sverige

email: Kristiina.heikkila@vxu.se

tel: +46 8 524 88 909

fax + 46 8 524 88 901

 

til toppen av siden


Gode tjenestetilbud/ Stödinsatser

Ansvar: Norge


Danmark
Kurt Møller
CAST
Winsløwparken 19,3
5000 Odense C
e-mail: kmo@cast.sdu.dk

Norge
Birger Lillesveen
Nasjonalt kompetansesenter for demens
Tel: +47 62 36 61 00
e-mail: birger.lillesveen@aldringoghelse.no

Åse Ribe, seniorrådgiver
Den norske Husbank

Boligfaglig seksjon
Tel: + 47 22 96 17 18
e-mail: ase.ribe@husbanken.no

Sverige

Britt Almberg
adress: Marinens väg 30
SE-136 40 Haninge
e-mail: britt.almberg@haninge.se

tel. +46 8 707 30 14


Ingrid Hellström
Tema Äldre och åldrande
Linköpings universitet
Se-601 74 Norrköping
e-mail; ingrid.hellstrom@ituf.liu.se

tel: + 46 11 36 33 85

til toppen av siden


6.Pårørende/ Anhöriga

Ansvar: Sverige


Danmark
Merete Jensen, sekretariatsleder
Alzheimerforeningen
Sankt Lukas vej 6
2900 Hellerup

tel: +45 39 40 04 88
e-mail: mj@alzheimer.dk


Ane Eckermann
H:S Hukommelsesklinikken
Afsnit 7661,Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
e-mail: ane.eckermann@rh.hosp.dk

Norge

Ingun Ulstein

Nasjonalt kompetansesenter for demens

tel: +47

e-mail: ingun.ulstein@aldringoghelse.no

Kjersti Engh

Nasjonalforeningen for folkehelsen

tel:

e-mail: kjersti.engh@nasjonalforeningen.no


Sverige

Lennarth Johansson, docent

Artillerigatan 70 B

SE-115 30 Stockholm
tel. +46 8 555 532 61

e-mail: lennarth.johansson@socialstyrelsen.se

til toppen av siden