DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Sverige

 

 

   Projektsøk  Från Hjälpmedelinstitutet   Från Socialdepartementet   


For projekter i Sverige, kan upplysningar finnas bl. a. här:

Vetenskapsrådets projektdatabas

 


 

Projekt Teknik och demens - Lenker

Information från Hjälpmedelinstitutet om projektet Teknik och demens

Publikationer från Hjälpmedelinstitutet  (tast in "Demens" i søkfältet)

Här publiceras löpande artiklar från projektet

Man kan prenumerera på nyheter från projektet


 

Rapport från  Socialdepartementet:

På väg mot en god demensvård Ds2003_47a

Samhällets insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga

DS 2003:47

Nu startar Kompetensstegen

Regeringen inleder nu Kompetensstegen - en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Under åren 2005-2007 planeras sammanlagt drygt en miljard kronor att avsättas till satsningen. Utgångspunkten är att genom idéer, råd och stöd inspirera och uppmuntra till utökat kvalitetsarbete genom kompetensutveckling av personalen inom vården och omsorgen om äldre. I fokus står kompetensutveckling för personalen, men satsningen kommer även att omfatta andra kvalitetshöjande insatser.

 

Utvecklad demensvård

År 2003 beräknades antalet personer med demenssjukdom uppgå till cirka 140 000 personer varav de flesta är kvinnor. Demenssjukdomarna är kroniska och leder ofta till svårt psykiskt lidande för de drabbade och deras anhöriga. Vården och omsorgen om demenssjuka svarar för en mycket stor och ökande andel av kommunernas vård- och omsorgskostnader.

les mer

Regeringen stödjer utvecklingsprojekt för demensvård

Pressmeddelande
16 oktober 2003
Socialdepartementet

Senior 2005
Sverige står inför omfattande utmaningar när befolkningen blir allt äldre. Mot den bakgrunden tillsattes den parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005. Uppdraget har varit att analysera förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. Arbetet har gällt de förändrade krav som ställs på hela samhället när både antalet och andelen äldre i befolkningen ökar.
http://www.senior2005.gov.se/

En bättre demensvård

Ett program för att ta tillvara och sprida ny och tillgänglig kunskap inom svensk demensvård

...er namnet på ett samverkansprojekt som Socialdepartementet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet inlett. I februari samlades för första gången 20 team från olika håll i landet med syfte att förbättra demensvården.

Teamen är i många fall resultatet av en gemensam satsning mellan kommuner och landsting. De flesta team representerar även en samverkan med brukare och - eller - anhöriga.

Under de närmaste nio månaderna skall teamen förverkliga en bättre demensvård, genom att använda den kunskap som finns samlad inom demensvård- och forskning. Erfarenheter och förbetringsideer skall sedan spridas vidare till kollegor inom kommuner och landsting.

Under våren kommer en ny inbjudan att gå ut för nästa omgång som startar till hösten.

Landstingsförbundet

( "Äldre i Centrum, nr.1, 2004)

 

Läs hela artikelserien om demens  (Aftonbladet)

 

 

sist oppdatert 14.02.2006