DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Diagnostikk

Utdrag fra ICD-10:

Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser (F00-F09)

Merk: Dette avsnittet omfatter en rekke psykiske lidelser som alle har en påviselig etiologi i hjernesykdom, hjerneskade eller annen skade som fører til dysfunksjon i hjernen. Dysfunksjonen kan være primær, som ved sykdommer og skader som direkte og selektivt påvirker hjernen, eller den kan være sekundær, som ved systemiske sykdommer og forstyrrelser som angriper hjernen bare som ett av flere involverte organer eller organsystemer.
Merk: Demens (F00-F03) er et syndrom som skyldes sykdom i hjernen, vanligvis kronisk eller progressivt, der flere høyere kortikale funksjoner blir forstyrret, herunder hukommelse, tenkeevne, orienteringsevne, forståelse, regneferdighet, læringskapasitet, språk og dømmekraft. Bevissthetsnivået er ikke redusert. Svekkelsen i kognitive funksjoner blir vanligvis ledsaget av, men kan også komme etter, svekkelser i følelsesmessig kontroll, sosial atferd eller motivasjon. Demens forekommer ved Alzheimers sykdom, karsykdom i hjernen og andre tilstander som primært eller sekundært påvirker hjernen.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.

Kriterier for demens ifølge ICD-10

I  1. Svekket hukommelse, især for nyere data

    2. Svikt av andre kognitive funksjoner

        (dømmekraft, planlegging, tenkning, abstraksjon)

    Mild:       Virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet

    Moderat: Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre

    Alvorlig:   Kontinuerlig tilsyn og pleie er nødvendig

II  Klar bevissthet

III Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial atferd;

     minst ett av følgende:

     1. Emosjonell labilitet

     2. Irritabilitet

     3.Apati

     4. Unyansert sosial atferd

IV Tilstanden må ha en varighet av minst seks måneder

 

se også

fagtema: Utredning

 


 

Nordisk Litteratur om diagnostikk

Oversikt fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helses bibliotek

Litteraturliste etter søk Utredning/ Demens i SweMed

Danmark

Samordnet Demensutredningsmodell

 

Sverige

Gode eksempler