DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Pårørende/ anhöriga

Arbeid og forskning i forhold til anhörigas / pårørendes situasjon

 

Ekspertgruppens deltakere


Danmark          Norge       Sverige   

Ekspertgruppen har utarbeidet en rapport på bakgrunn av sitt arbeid:

Pårörende till personer med demenssjukdom i ett nordiskt perspektiv.

Innledende informasjon til ekspertgruppens rapport

Les rapporten i fulltekst (PDF)

 


Danmark

Forskning    Udviklingsarbejde    Best practice    Lovgivning      Øvrige referenser

Forskning
Her vises forskningsresultater i form af artikler i videnskabelige tidsskrifter, bøger eller fritstående forskningsrapporter

Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY)

Styrelsen for Social Service, Socialministeriets departement, H:S Hukommelsesklinikken samt Alzheimerforeningen har sammen tilrettelagt et nationalt forsknings- og udviklingsprogram med titlen: Dansk Alzheimer Interventions undersøgelse (Danish Alzheimer Intervention Study, DAISY).

Projektet ledes af H:S Hukommelsesklinikken med professor Gunhild Waldemar som projektleder. Det overordnede formål er at forbedre støtten til mennesker med diagnosticeret demenssygdom og deres pårørende i en meget tidlig fase. Der tages udgangspunkt i den øgede opmærksomhed omkring vigtigheden af en tidlig diagnostisk udredning og behovet for at knytte tilbud om undervisning, træning og rådgivning; støtte til de medicinske tilbud og diagnostik samt behandling sammen.
Udenlandske undersøgelser har dokumenteret, at interventionsprogrammer med tilbud om undervisning og støtte til de pårørende forbedrer patienternes funktionsniveau, udsætter tiden til plejehjemsindstilling og reducerer stress og belastningsreaktioner hos de pårørende. Men der mangler viden om træning af patienter i den tidlige fase og især om, hvad sociale kontakter betyder for dementes aktiviteter og funktionsniveau.
Projektet er bygget op i fire moduler: analyser, intervention, sundhedsøkonomiske beregninger samt etik og jura. Den samlede projektperiode er 5 år. Projektet medfører iværksættelse og afprøvning af konkrete vidensbaserede programmer til støtte og rådgivning for nydiagnosticerede patienter med demens og deres pårørende i fem amter: Ringkøbing, Ribe, Roskilde, Vestsjællands og Københavns Amt. I alt deltager 500 demente og deres pårørende i undersøgelsen. Projektets resultater kan anvendes af kommunale myndigheder til iværksættelse og etablering af støtte og tilbud til demente og deres pårørende i en tidlig fase.

Kontaktperson:
Projektkoordinator Ane Eckermann
H:S Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
email:ane.eckermann@rh.hosp.dk

Oplysninger og informationer om projektet kan fås på www.servicestyrelsen.dk/daisy


Pleje og omsorgstilbud til demente ældre - delprojekt omhandlende pårørende


Socialministeriet ønskede med projektet at få en række forskellige pleje og omsorgsmetoder, som bruges i forhold til demente beskrevet i forhold til deres dokumenterede effekt. Studiet bestod af flere delprojekter:

1) Beskrivelse af pleje- og omsorgsmetoder og deres dokumentation (en litteraturgennemgang),

2) Pårørende til demente, deres situation, behov og forventninger. Studiet udføres som et samarbejde mellem CAST og Sundhedsøkonomi, IST.
Ad 2)Samboende med demensramtes situation og behov
Demensramtes behov for omsorg er stigende med sygdommens udvikling. Men en god støtte om omsorg kan reducere den hastighed, hvormed demenssygdommen udvikler sig. Den uformelle omsorg, som ydes af ægtefællerne til demensramte, er dog ikke velundersøgt, ej heller er ægtefællens opfattelse af samlivet med en demensramt.
Projektet består af to undersøgelser.

(1) En kvantitativ delundersøgelse (interview med 8 samlevende med demensramte), hvor formålet er at identificere de vigtigste livsbetingelser af betydning for, at det demensramte par har vanskeligheder med at opretholde en for dem acceptabel hverdag, samt at afdække hvilke ressourcer, som det demensramte par skal have tilført, for at opretholde en for dem acceptabel hverdag.

(2) En kvalitativ delundersøgelse (struktureret interview af ca. 100 samlevende med demensramte), hvor formålet er at fastlægge de væsentligste prædiktorer (i social sammenhæng) for, at ægtefæller oplever sig belastede, samt at identificere omsorgsydernes forklaringer på, hvorfor de demensramte ægtepar ikke modtager aflastende omsorgstilbud.
Projektleder Inger Stenstrøm og Charlotte Horsted
Projektdeltagere: Anne Lee (projektleder delprojekt 1), Inger Stenstrøm Rasmussen (projektleder delprojekt 2), professor Terkel Christiansen, IST - Sundhedsøkonomi, og Jan Sørensen.

CAST
J. B. Winsløws Vej 9B, 1.
5000 Odense C
Tlf: 6550 3842
Fax: 6591 8296
Email: cast@cast.sdu.dk

Øvrige
Andersen CK, Søgaard J et al. The cost of dementia in Denmark. The Odense Study. Dement Geriatr Cogn Disord 1999; 10(4): 295 304.

Andersen CK, Søgaard J et al. Måling af omkostningerne ved ressourceforbruget til behandling og pleje af demente ældre i forhold til ikke demente (Costs of dementia. In Danish). CHS Working Paper 1998; 6. Odense Universitet.

Andersen CK. Health economics of dementia. Issues on the estimation of cost functions and modelling costs and health outcomes of dementia interventions. Odense University Press, 2001.

Haaning, Mads Greve, Familiers omsorg for hjemmeboende demensramte – et kvalitativ interventionsundersøgelse. Ph.d. afhandling

 

Udviklingsarbejder


Her anføres studier, kortlægninger, resultat af udviklingsprojekter med det udtrykkrlige formål at forbedre de pårørendes situation.


ODA - Organisering af dagtilbuds- og aflastningsindsatsen for demente og deres pårørende - i samarbejde mellem kommunerne og de frivillige organisationer

Formålet med projektet er at forbedre dagtilbuds- og aflastningsindsatsen for de demente og deres pårørende. Det vil vi opnå ved at udvikle en model for organisering af samarbejdet mellem de frivillige og den kommunale indsats. Modellen vil kunne benyttes af samtlige danske kommuner, uafhængigt af størrelse, serviceniveau og organisering.
Implementering af modellen medfører:


• At de kommunale og frivillige aktører på demensområdet samarbejder om og koordinerer indsatsen.
• At samspillet mellem de forskellige tilbud til de demente og deres pårørende forbedres


Projektet løber fra november 2003 og indtil november 2006. Resultater fra projektet vil løbende blive offentliggjort på www.oda-projektet.dk. Man kan tilmeldes projektets nyhedsbrev, som vil holde en opdateret om fremdriften i og resultaterne fra projektet. Konsulenter fra konsulentvirksomheden Connector har ansvaret for fremdriften og kvaliteten. Udviklingen af modellen sker i et samarbejde mellem fire kommuner fra Viborg amt og seks kommuner fra Storstrøms Amt.

 

Best Practice
Her anføres udviklingsarbejder og modeller for en bedre pårørendestøtte som er dokumenteret med videnskabelig metodik


Demenslidende og deres ægtefæller - Modelindlæring og guidning
Mange års arbejde med demensramte familier har vist, at der mangler et sted i nærmiljøet, hvor begge ægtefæller kan få kontakt med andre ægtepar i samme situation. Der er behov for socialt samvær, men også behov for mulighed for at tilegne sig viden om, hvordan man håndterer svær sygdom i hverdagen, og hvordan man klarer de praktiske problemer, der kan opstå i den forbindelse. I Frederiksberg kommune er afprøvet et projekt om modelindlæring, guidning og strukturerede samtaler som egnede arbejdsredskaber til formidling af viden om demenssygdom og familiens mestring af denne. (rapporter udarbejdet)

Kontaktpersoner:
Sygeplejerske og psykolog Susanne Kaagaard, Demenskonsulent i Frederiksberg Kommune Smallegade 1, 2000 Frederiksberg suka02@frederiksberg.dk

Gerontopsykolog Ingrid Lauridsen, Sundhedscentret på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg ingrid-lauridsen@diakonissen.dk


Pårørendeskole for pårørende til tidlig demensramte i Odense.
Pårørendeskolens overordnede mål er at øge pårørendes viden, så de bedre kan varetage egne behov og håndtere hverdagssituationer med en demensramt ægtefælle samt at styrke kendskabet og samarbejdet med relevante personer og fagpersoner. Pårørendeskolen ønsker at give pårørende viden og information, rum og tid til at udveksle erfaringer, mulighed for at se egen situation i arms længde, større overblik og eftertanke, nyt syn på egne muligheder og begrænsninger, nye handlestrategier og samarbejdsmønstre i hverdagen. Skolen afholder undervisning der foregår over 7 onsdage eftermiddage a 2½ time med oplæg af fagpersoner og efterfølgende dialog. Max 10 ægtefæller til tidligt demensramte kan deltage på hvert kursus. Deltagernes erfaringer og oplevelser vil sammen med undervisningsoplæg og praktiske opgaver er en del af skolens grundlag.

Kontakt til:
Rådgivnings- og Kontaktcenteret for demensramte og pårørende
Kallerupvej 58, 5230 Odense, Telefon: 6619 4091


Vejledning til støttegrupper for pårørende til demenslidende.
Vejledningen rummer baggrundsinformation til både gruppeledere og pårørende om demens og om det at være omsorgsgiver. Øvelser og andet materiale giver metoder til at styrke netværket blandt gruppedeltagerne og til at styrke den enkeltes ressourcer i dagligdagen med den demenslidende.
Bearbejdet af Christine E. Swane og Susanne Kaagaard. 1998.
ISBN 87-986189-5-4
Ringbind (212 s. + bilag).
Kan rekvireres hos Gerontologisk Institut - Videncenter på ældreområdet, www.geroinst.dkLovgivning
Her anføres love og bekendtgørelser som har direkte kobling til pårørende

LBK 1187 af 07/12/2005 Bekendtgørelse af lov om social service,


- § 67 a, stk. 2, herefter skal kommunen eller amtskommunen i forhold til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage den pågældendes interesser. Kommunen eller amtskommunen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsamtet om at beskikke en værge efter værgemålsloven.


- § 67 b om respekt for vejledende tilkendegivelser for fremtiden (»plejetestamenter«). Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje af og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg. Bestemmelsen får indirekte betydning for et optimalt samspil mellem pårørende og plejepersonale og den muligheder letter beslutningsprocessen for pårørende omsorgspersoner.


- § 68 Kommunen sørger for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbudet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde. Det må forudsættes at pårørende til demente udfra en helhedsbetragtning omfattes af denne rådgivningsforpligtelse.


- § 71, stk. 1 og 2 angår den kommunale myndigheds pligt til at tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Tilbuddet om hjemmehjælp supplerer den indsats, som pårørende kan bidrage til plejen med.


- § 72. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen gives til personen med funktionsevnenedsættelsen, således at den pårørende fritages fra plejeopgaver i en periode.


- § 74. Kommunen sørger for, at de opgaver, der er nævnt i §§ 71-73, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.


- § 103 a om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, hvorefter En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, ansættes af kommunen, når en række betingelser er opfyldt. Herunder at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. Lønnen udgør 14.875 kr. om måneden og der betales pensionsbidrag. Personen kan ansættes i op til 6 måneder i sammenhæng til at passe den nærtstående.


- § 104 - § 106 om pasning af døende. Hvorefter Personer, som passer en nærstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få plejevederlag som nævnt i § 105. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

- § 109 e, stk. 3 om optagelse i særlige botilbud uden samtykke, hvorefter kommunen eller amtskommunen jf. § 109 g kan indstille til det sociale nævn at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog stk. 2, skal optages i et bestemt botilbud. Ved afgørelsen om tvangsmæssig flytning af en person med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne skal det efter stk. 3 indgå i kommunens eller amtskommunens vurdering, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp samt opsyn i forhold til den pågældende.


- § 109 g. stk. 3 Når det sociale nævn træffer afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter § 109 e er en ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, berettiget til at klage over kommunens eller amtskommunens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud efter denne bestemmelse.

Øvrige referencer, arbejdsmateriale, håndbøger, skønlitteratur etc.

Her ses materiale af forskellig art; artikler og bøger af pårørende eller information til den pårørende, for unge og gamle, film, videoer, DVD

Pårørendes beretninger

Grant, Linda
”Og hvem siger du jeg er” Schønbergs Forlag, 2000

Personlig beretning om en nær pårørendes demens.


Isaksson, Ulla
”Historien om E”  Hans Reitzels Forlag, 2000

Bogen som har inspireret til filmen: ”En sang for Martin”


Jensen, Aggi
”Kærlighedens styrke” Høst & Søn, 2002

En hustrus gribende beretning om sin mands Parkinsons sygdom og demens.


Kabel, Steen
”I demensens skygge” Alzheimerforeningen 2003

8 unge fortæller om livet med en dement forælder.


Lautrop, Jonas

”Kirstens dagbog” 

Styrelsen for Social Service www.servicestyrelsen.dk

Kirsten skrev gennem sit liv dagbøger, barnebarnet har samlet hendes notater fra årene med demens.


Miller, Sue
”Bogen om min far” Aschehoug Forlag 2004

En datters beretning om faderens sygdomsforløb med Alzheimers sygdom.


Olesen, P. m. fl.

”Pårørende om demens”

Kroghs Forlag 2003
Kan også købes gennem Alzheimerforeningen

25 pårørende fortæller åben-hjertigt og gribende om netop deres pårørende.


Ulholm, Nelly
”Der er noget galt” Hans Reitzels Forlag, 2000

Beretning om et demensforløb og de vanskeligheder familien havde undervejs.


Yde, Else Stenbuch

”Pas godt på min far”Forlaget Zalamanca 2002(Tlf. 97934859)

En datters beretning om hendes fars indflytning på plejehjem og om hendes søgen efter de gode steder i DK og de ildsjæle som skaber disse.Om demens og demenssygdomme


Diverse forfattere

”Forstå demens”

Alzheimerforeningen 2004 ( www.alzheimer.dk)

15 fagpersoner med hvert deres speciale fortæller om demens og aspekterne ved demenssygdomme.


Ulholm, Nelly og Clausen Ruth

”Så længe jeg kan” Håndbog i omsorg og pleje af en person med Alzheimers sygdom.
Bearbejdning og tilpasning efter danske forhold.
Alzheimerforeningen 1999.
Praktiske løsningsforslag til de mange problemer, der er forbundet med sygdommen.

Til børn


Alzheimer Europe

”Kære Farmor”
Alzheimerforeningen (www.alzheimer.dk)

Bog stilet til børn, som oplever, at et nært familiemedlem har fået sygdommen. Bogen beskriver sygdommen og dens konsekvenser og kan både bruges til højtlæsning, eller man kan lade barnet læse den selv.


Ellen Dalgaard, Samvirkende menighedsplejer

”Farfar er ikke skør”

En børnebog om demens med introduktionsmateriale til forældre. Kan bruges som udgangspunkt til at få talt med børn om følger af demenssygdom hos en dement.

 

til toppen av siden


Norge

 

 Forskning    Utviklingsarbeid  Øvrige referanser

 

Forskning

Prosjektet

Demens i familien

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Ingun Ulstein, prosjektleder

 

Pårørendeprosjekt (Geria)
Forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring),
Reidun Ingebretsen, Prosjektleder


Kvalitet på omsorg (Nasjonalforeningen for folkehelsen)
Kvaliteten på omsorgen, informasjonen og samarbeidet om omsorgen former pårørendes liv.
Henviser videre til skriftlig rapport fra prosjektet

Kvalitet i sykehjem, slik pårørende ser det

 

 

Utviklingsarbeid

Ved følgende institusjoner foregår det diverse utviklings- og informasjonsarbeid.

 

 

Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demenslinjen

 

Kirkens Bymisjon, Oslo:

Pårørendeskolen

 

Olaviken behandlingssenter, Bergen

Informasjon for pasienter og pårørende

 

Trondheim kommunes Ressurs-og rådgivingsenter for personer med demens og deres pårørende

Ressurssenter for demens

 

Øvrige referanser

Aldersdemens fra par- og familieperspektiv
Reidun Ingebretsen, NOVA (rin@nova.no)
Diverse litteratur (PDF)

 

 

 

til toppen av siden


Sverige

Interventionstudier  Forskning    Utvecklingsarbeten    Best Practice     Lagstiftning         Litteratur   Övriga referanser    Andre linker

 

Interventionstudier

The Circle Model

Jansson W, Almberg B, Grafström M, Winblad B (1998) The circle model - support for relatives of people with dementia.   International Journal of Geriatric Psychiatry vol.13, pp 674-681

 

Signe Andrén RNT (Doctoral Student) and Sölve Elmståhl MD, PhD (Professor)
Scand J Caring Sci; 2005; 19; 157–168
Family caregivers' subjective experiences of satisfaction in dementia care: aspects of burden, subjective health and sense of coherence

Abstract artikkel

ACTION (Forsknings- og utvecklingsprojekt)

Magnusson, Lennart. 2005. Designing a responsive support service for family carers of frail older people using information and communication technology (Göteborg studies in educational sciences, 231). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.


 

Utvecklingsarbeten


Här redovisas studier, kartläggningar, resultat av förändringsarbeten med ett uttalat syfte att förbättra de pårörendes/anhörigas situation.
Rapporter m.m. inom Anhörig 300-projektet utgivna av Socialstyrelsen
Rapporter utgivna fr.o.m. 2001 finns i fulltext på Socialstyrelsens webbplats:

Rapporter m.m. inom Anhörig 300-projektet utgivna av Socialstyrelsen:

Anhörig-300  Slutrapport; Socialstyrelsen

 

1999:1  1999-00-064  Dagvårdens betydelse för anhöriga Sammanfattning

1999:2  1999-00-088  Utveckling av anhörigstöd - en lägesrapport 1999

2000:1  2000:00:042  Kommuners och frivilligorganisationers stöd till anhöriga

2000:2  2000:00-086  Halvvägs för anhörig 300 PDF

2000:3  2000:00-094  Anhöriga till äldre som flyttar till särskild boende.Sammanfattning                                  m link til fulltext PDF

2000:4  2000:00-099  Anhöriga till äldre invandrare

            2001-124-4    Rapporter från Anhörig 300-konferenser våren 2001 Sammanfattning                                               PDF fulltext

            2001-124-5    Mellan anhörigskap och släktskap, anhöriga till personer med                                            psykiska funktionshinder berättar

            2001-124-6    Närståendes vård av äldre, anhörigas och professionellas perspektiv

                                 Sammanfattning    PDF fulltext

            2001-124-7    Borta bra men hemma bäst.En studie av äldre bosnier och deras     

                                anhöriga i Hallstahammar

            2001-124-9    När mamma eller pappa blir demenssjuk - Unga anhöriga berättar

                               Sammanfattning   PDF fulltext           
2002-124-3 Flexibel avlösning för anhöriga till långvarigt sjuka personer
2002-124-4 Då är det bara att ta nya tag. Avlösningsvård i Jönköpings län
2002-124-9 Att synliggöra det osynliga – Utvärdering av en ny handläggningsmodell och nya former för anhörigstöd
2002-124-10 Kommunernas stöd till anhörigvårdare .– anhörigas erfarenheter och synpunkter
2002-124-11 Studiecirklar inom demensvård – personal och anhöriga tillsammans
2002-124-12 Uppdrag Anhörig – utvärdering av en ny stödform
Socialstyrelsen (2004) Ett år efter Anhörig 300 Stockholm, Socialstyrelsen.

Östlinder, G (Red.). Närståendes vård. Svensk sjuksköterskeförening, 2006.

Socialstyrelsen (2003) Anhörig 300: Slutrapport. Stockholm. Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (2004) Ett år efter Anhörig 300 Stockholm, Socialstyrelsen.

Östlinder, G (Red.). Närståendes vård. Svensk sjuksköterskeförening, 2006.


Best Practice
Här redovisas utvecklingsarbeten och modeller för ett bättre pårörendestöd som dokumenterats med vetenskaplig metodik

Fransson, O., Blomqvist, B, Gough R, Westlund, P. Trygghetskedjan. Tidigt stöd till personer med demenshandikapp och deras anhöriga. Fokus-rapport 2003:1 (Fokusrapporter)

Orsholm I. (2002) Mellan hem och institution. Flexibel avlösning för anhöriga till demenssjuka. Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie, nr 26 (Webside)

En bättre demensvård. Sveriges Kommuner och Landsting, 2006. ( www.skl.se )


Lagstiftning
Här anges lagar och förordningar som har direkt koppling till pårörende/ anhöriga

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
5 kap. 10 §: "Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder".

Litteratur

Forskning
Här redovisas forskningsresultat i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, böcker eller fristående forskningsrapporter


Nordberg, Gunilla
Formal and informal care in an urban and a rural elderly population : Who? When? What?

Doktorsavhandling vid Karolinska Institutet Sept. 2007 se mer


Andersson, M. (2003). Att leva med en demenssjuk person: anhörigas upplevelse av sina vardagliga aktiviteter. Luleå Tekniska Universitet, Inst. För Hälsovetenskap, D-uppsats, 2003:33.
Andrén, S., Elmståhl, S. Former family carers´ subjective experiences of burden. Comparison between group living and nursing home environments in one municipality in Sweden.Dementia.

Andrén, S., Elmståhl, S. Relationships between income, health and caregiver burden in non-cohabiting caregivers of people with dementia.

Andrén, S., Elmståhl, S. The relationship between caregiver burden, caregivers´ perceived health, and their sence of coherence in caring for elders with dementia.

Andrén, S., Elmståhl, S. Family caregivers´ subjective experiences of satisfaction in dementia care: aspects of burden, subjective health and sense of coherence.Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Andrén, S (2005). Family caregivers of persons with dementia. Experiences of burden, satisfaction and psychosocial intervention. . Lund, Lund University (Doctoral Dissertation).

Andrén, S., Elmståhl. S.. Psychosocial intervention in family caregivers of people with dementia. Development and effect after 6 and 12 months (Forthcoming).

Grafström, M. (1994). The experience of burden in care of the elderly persons with dementia. Stockholm: Karolinska Institutet (Dissertation).

Hellström, Y. (2003). Quality of life in older people receiving ADL help: Help, help providers and complaint. Lund, Lund University (Doctoral Dissertation).

Hellström, I. (2005). Exploring ”couplehood” in dementia: a constructivist grounded theory study. Linköping, Linköpings universitet (Doctoral dissertation).

Hellström, E. (2005). Municipal care for older people - experiences narrated by caregivers and relatives. Stockholm: Karolinska Institutet (Dissertation).

Kristensson Ekwall, A. (2004). Informal caregiving at old age. Content, coping, difficulties and satisfaction. Lund; Lund University (Doctoral Dissertation).

Larsson, L. (2005). Ensamhet i tvåsamheten. Anhörigas erfarenhet av att vårda personer med demenssjukdom i hemmet. Blekinge Fou, rapport nr xx.

Sällström, C. (1994). Spouses´experiences of living with a partner with Alzheimer´s disease.Umeå, Umeå university (Doctoral Dissertation).

Söderlund, M. (2004). Som drabbad av en orkan – anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens (As if Struck by a Hurricane: The Situation of the Relatives of Someone Suffering from Dementia). Åbo, Åbo akademi (Doctoral Dissertation).

Jansson, W., Almberg, B., Grafström, M., Winblad, B.(1998). The circle model – support for relatives of people with dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry 13, pp.674-681.

Magnusson, L. (2005). Designing a responsive support service for family carers of frail older people using information and communication technology. Göteborg, Göteborgs University (Doctoral Dissertation).Övriga referenser, arbetsmaterial, handböcker, skönlitteratur etc

Här återfinns material av olika karaktär; artiklar och böcker av pårörende eller information till den pårörende, för unga och gamla, filmer, videos, DVD, talböcker


Aggestam, K . Ahlström, M. (2004). Handbok för närstående till demenssjuka. Helsingborg, Anhörigcentrum i Helsingborg.

Andersson, M. (2004). Berättelsen om Morbror H. Demensförbundet.

Anhörigboken (2001, rev. 2003). Demensförbundet.

Cars, J., Sander, B (1998). Samvaro med dementa. Råd till dementa och vårdbiträden om förhållningssätt. Gothia.

Geijer Edgren, M., Rausch, B.(1999). Asta och hennes närmsta. De anhörigas roll i vården av demenssjuka. Liber.

Isaksson, U. (1995). Boken om E. Bonniers.

SOU 2004: XX. På väg mot en god demensvård. Stockholm, Socialdepartementet.

Video: Unga Anhöriga – när en förälder drabbas av demens: unga anhöriga berättar om sina upplevelser. Pris: 50 kr. Beställs hos Alzheimerföreningen i Sverige, Box 4109, 227 22 Lund, tel: 046–14 73 18, fax: 046-18 89 76.

Talbok: Leva i två världar – anhörigomsorg. Pris:100kr. Beställs hos: Alzheimerföreningen i Sverige, Box 4109, 227 22 Lund, tel. 046–14 73 18, fax: 046-18 89 76 eller Schizofreniförbundet, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Hantverkargatan 3 G, 112 21 Stockholm, tel: 08-545 559 80, fax: 08-545 559 81.

Video: En hand att hålla i – att leva nära en person med demensjukdom. Pris:170kr. Beställs hos Demensföreningen i Stockholms län, Crafoords väg 12, 113 24 Stockholm, tel: 08-658 61 11.

Peruzzi, B., Jernberg, A-C. Valle, mormor och vaniljesåsen.


Innledende informasjon til ekspertgruppens rapport:

Pårörende till personer med demenssjukdom i ett nordiskt perspektiv.

Nordiska Rådet har med stöd av Danmark, Norge och Sverige, finansierat och Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens i Norge har organiserat uppbyggnaden av en nordisk databas om demensomsorg. Databasen skall tillgängliggöra resultat och erfarenheter från forsknings och utvecklingsarbete inom demensomsorgen i norden. Föreliggande presentation syftar till att ge en kortfattad inblick i den del av databasen som handlar om pårörendes situation i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Arbetsgruppen ”pårörende” och resultatet av dess arbete presenteras i medföljande bilaga.

Forsknings och utvecklingsarbete inom vården och omsorgen om de äldre i de nordiska länderna, har framförallt satt fokus på den offentliga vården (1). Beträffande omsorgen om demenssjuka, har också den medicinska forskningen haft en framskjuten plats
De pårörendes situation, roll och funktion har däremot inte fått samma uppmärksamhet. Med tanke på att demens ofta brukar kallas för ”pårörendes sjukdom”, som ett uttryck för att den drabbar både den identifierade sjuke och dennes pårörende, är det förvånande att det inte tidigare har ägnats mer intresse åt de pårörende. Det är därför särskilt angeläget att uppmärksamma den utveckling som är på gång på området.

Från periferi med riktning mot centrum

Med hjälp av forsknings och utvecklingsarbete som genomförts de senaste 10 -15 åren i de nordiska länderna – här begränsat till Norge, Danmark och Sverige – kan man finna vissa mönster i utvecklingen.

I de arbeten som genomfördes på 1980talet, hade den pårörende ofta en biroll och sällan en central roll i forskning och studier om demensomsorgen. Med tiden har insikten ökat om att den pårörendes roll och funktion. Framförallt har intresset fokuserats på de konsekvenser som ett vårdåtagande av en demenssjuk person ofta medför; psykiskt, fysiskt och socialt. I forskningen har man identifierat olika typer av påfrestningar – stressorer - förknippade med omsorgsrollen. Den kan innebära stora fysiska krav som tunga lyft av den sjuke, att ge hjälp med att äta och gå på toaletten och att ständig behöva finnas till hands, övervaka och ”se till” den sjuke. I sin tur kan detta innebära att den pårörende ofta försummar egna behov av sömn, mat och egna intressen, vilken i ett nästa steg kan leda till trötthet, utmattning och ohälsa. Andra möjliga orsaker till att vårdsituationen känns påfrestande är att den också utgör en ekonomisk belastning och medför svårigheter att upprätthålla ett socialt umgänge. För många pårörende är dock det svåraste att se hur någon man älskar tynar bort och att förbereda sig på att han eller hon kan dö.

Ett antal studier har dock även tittat på vilken betydelse den pårörendes sätt att bemöta den sjuke har för sjukdomsförloppet i Alzheimers och andra demenssjukdomar. Det börjar stå klart att den pårörende kan ha en mycket större påverkan än man hittills trott, särskilt när det gäller beteendeproblem och oro hos den sjuke. Det är ur denna synpunkt viktigt att bedömning och hantering av den pårörende vårdgivarens stress, får en central plats i vården och omsorgen av personer med demens.

Pårörendes betydelse i vården och omsorgen om den demenssjuke är också nära relaterad till de stadier som Alzheimersjuke genomgår.

1. Mild demens: Under denna fas upplever personen svårigheter att orientera sig och får försämrat närminne, vilket tar sig uttryck i problem med att komma ihåg namn och var saker finns. Det leder i sin tur till ökad ångest, frustration, förvirring och irritation.

2. Moderat demens: Nu uppstår ökade svårigheter med närminnet, orienteringen och koncentrationen. Gradvis påverkas också långtidsminnet och den intellektuella förmågan försämras. Personen kan bli misstänksam och paranoid. Det blir svårare att klara den egna personliga vården och sömnmönstret förändras.

3. Svår demens: Personen lider av allvarlig desorientering, kan kanske inte känna igen familjen eller vänner och/eller kommunicerar inte alls. Hans/hennes paranoia, oro och aggressivitet ökar och så också behovet av att få hjälp med det mesta.

Sammanvävda med dessa förändringar hos personen med demens i de olika sjukdomsstadierna är den pårerendes känslomässiga reaktioner. Reaktionerna beskrivs ofta i olika typer av processförlopp och i olika stadier. Varje familjs situation är unik och anpassningsprocessen sker därför kanske inte i just följande ordning utan varierar i den enskilda familjen.

1. Förnekande: man hittar ursäkter för beteendet hos den anhöriga med demens och förklarar förändringarna som normalt åldrande, stress etc.


2. Överinvolverande: man försöker kompensera för de situationer som uppstår, att saker tappas bort eller att personen har svårt att orientera sig.


3. Ilska: man blir arg över den fysiska börda, de genanta situationer och den frustration som beteendet hos personen med demens medför.


4. Skuld: man känner sig skyldig för sitt dåliga tålamod, sin ilska och svårighet att tillmötesgå personens ologiska och orealistiska beteende och krav.


5. Accepterande: att acceptera går långsamt då sjukdomen har en smygande början och ett långt progressivt förlopp. De nära anhöriga går igenom en förlängd sorgeprocess då de mister den person, såsom de en gång kände henne, långt före den fysiska bortgången.

les hele rapporten(PDF)

 Länkar
Sveriges kommuner och landsting 
  www.skl.se


Demensförbundet      (www.demensforbundet.se)

Alzheimerföreningen   www.alzheimerforeningen.se


Vårdalinstitutet           www.vardalinstitutet.net

 

 

Isacs, Lotta

Minnen från i går - omtanke i dag: Ett sätt att arbeta med anhöriga till personer med demenshandikapp/  Socialstyrelsen.   Stockholm: Socialstyrelsen 2002

 

Anhöriga till äldre som flyter till särskild boende

av rapport med Link til PDF-fulltekst

Riktlinjer hur man kan befrämja hälsan hos anhörigvårdare till människor med Alzheimers sjukdom och relaterade mentala störningar
Handbok för gruppledare ( les mer)


 

til toppen av siden

 

 


 

Litteratur om tiltak for pårørende/anhöriga

Hentet fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens' bibliotek